بازگشت

آل مراد


نام قبيله اي که هاني بن عروه، بزرگ و رئيس آن در کوفه بود.هاني هر گاه ندا مي داد، چهار هزار مسلح و هشت هزار پياده تحت فرمانش جمع مي شدند.وقتي هاني را براي گردن زدن به بازار کوفه بردند، هاني آل مراد را صدا کرد، ولي کسي از بيم جان خويش به حمايتش برنخاست. [1] هاني در ايام حضور مسلم بن عقيل در کوفه، ميزبان او بود، و پيش از مسلم دستگير و شهيد شد.


پاورقي

[1] مروج الذهب، ج 3 ص 59.