بازگشت

قرة بن علي بن مالك جشمي


فرزند مالک جشمي بود که در زمان قيام مختار عليه نيروهاي مختار بود. پدر

قره «علي بن مالک جشمي» در آن جنگ، فرمانده جناح چپ نيروهاي مختار بود که پس از شهادت او، فرزندش قرة بن علي، پرچم را بدست گرفت و آنقدر جنگيد تا به شهادت رسيد.