بازگشت

قرة بن ابي قرة غفاري


به نقلي او همان «عثمان بن فروه غفاري» از شهداي کربلاست.

از قبيله ي غفار است. رجزي که در ميدان جنگ مي خواند چنين بود:قد علمت حقا بنوغفار

و خندف بعد بني نزاربانني الليث لدي الغبار

لا ضربن معشر الفجارضربا فجيعا عن بني الاخيار

رهط النبي السادة الاخياريعني شمشير مي زنم بر گروه طغيانگر فاجر - به دفاع از نيکان و خاندان پيغمبر (حسين عليه السلام) که بزرگان بهترين ها و نيکان هستند.

غفاري: منسوب به «بني غفار» قبيله اي از قبايل عرب «عدنان»، (عدنان، عرب شمال).

مقتل خوارزمي و مناقب او را از شهداي کربلا نوشته اند. نامش در زيارت رجبيه نسخه بحار به صورت عثمان بن فروه و در نسخه الاقبال به صورت عثمان بن عروة، آورده شده ست. او جمع زيادي از دشمن را به هلاکت رسانيد و


سرانجام به فيض شهادت نايل گشت.