بازگشت

قرآن از ديدگاه امام سجاد


1- قرآن نوري است درخشان، گواه بر کتابهاي گذشته، برترين کلامهاي آسماني.

2- فرقان و جدا کننده حرام و حلال قرآن مي باشد، زيرا شرايع و احکام خدا را در آن مي خوانيم. آنچه براي بندگان خدا ضروري است در آن به تفصيل شرح داده شده و به پيامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم وحي شده و نازل گرديده است.

3- خدايا آن را نوري قرار دادي که با روشنايي آن، مردم از تاريکي جهالت و ناداني خارج مي شوند و با پيروي از دستوراتش به راه راست هدايت مي شوند. درمان دردهاي کسي قرار دادي که آن را خوب گوش فرادهد و بفهمد و به حق بودنش يقين پيدا کند. ترازوي حساسي است که هيچ وقت خطا نمي کند و حق واقعي را نشان مي دهد.

قرآن چراغ فروزاني است براي راهنمايي بشر که هرگز خاموش نمي شود و همواره روشن کننده حق با برهان قاطع مي باشد.

رايت نجاتي است که هر کس دنبالش بيافتد گمراه نمي شود و هر که چنگ در دامن آن زند، پناهش مي دهد و از هلاکت مي رهاند.

4- خدايا اکنون که خواندن آيات قرآن را بر زبان ما آسان کردي ما را از آن گروه قرار ده که به محکمات آن ايمان کامل دارند و حقش را بجا مي آورند و متشابهات آن را مي پذيرند و به درستيش ايمان دارند و دلايل روشن آن را در مي يابند و بهره مي برند.

5- خدايا همه آن را بر پيغمبرت محمد صلي الله عليه و آله و سلم فروفرستادي و تمام علوم عجيبش را به او الهام فرمودي و تفسيرش را ميراث ما گردانيدي و بر آنان که علم قرآن ندارند ما را برتري و نيرو دادي تا بهتر از کساني شويم که تاب تحمل و درک اين علم را ندارند.

6- خدايا همانطور که دلهاي ما را


شايسته براي نگاهداري قرآن ديدي و با رحمت بي پايان خود ارزش آن را به ما شناساندي بر محمد صلي الله عليه و آله و سلم اولين خواننده قرآن و بر فرزندانش که قرآن و علمش را بر گنجينه حافظه و قلب خويش ذخيره کردند و به ما تحويل دادند درود بي پايان فرست و ما را از کساني قرار بده که قرآن را کتاب آسماني تو مي دانند و هيچگونه شکي در پذيرفتن آن ندارند و از راه راست منحرف نمي گردند.

7- پس از درود بر محمد صلي الله عليه و آله و سلم و فرزندانش ما را از چنگ زنندگان به ريسمان قرآن قرار بده تا در حوادث ناگوار و شبهه ناک به سنگر آن پناه بريم و در سايه آن آسايش يابيم و با نور تابناک قرآن راه خود را بيابيم و چون نور سپيده دم از آن بهره بريم و راهي جز راه او نجوييم.

8- خدايا همان طوري که آن را پرچم هدايت براي محمد صلي الله عليه و آله و سلم قرار دادي تا به سوي تو رهسپار گردد و مردم را به اين سو رهبري نمايد و فرزندانش را در اين راه پسنديده سالک گردانيدي از ما بر آنان درود فرست و قرآن را وسيله اي گردان تا ما را به بالاترين منزلهاي کرامت برساند و نردباني ساز که با آن به جايگاه امن و آسايش بالا رويم و در آخرت به نعمت جاوداني برسيم و رستگار شويم.

9- خدايا ما را به کمک قرآن و درود فرستادن بر محمد و آل محمد از گناهان سبکبار گردان تا مانند نيکوکاران رفتار کنيم و در ساعات حساس روز و شب و عبادت تو برخيزيم و با استفاده از نور قرآن، خود را از هر آلودگي پاک سازيم و آرزوها و اميال دنيا فريبمان ندهد و از کار شايسته که ذخيره آخرت است بازندارد.

10- خدايا پس از درود بر محمد صلي الله عليه و آله و سلم و فرزندانش قرآن را در تاريکيهاي شب مونس ما گردان تا شيطان با وسوسه هاي خود ما را نفريبد و پايمان را به سمت گناه باز نکند و زبان ما را از بيهوده گويي بازدارد و تمام اعضايمان را از کردار ناشايست نگهداري نمايد تا خوب چشم باز کنيم و از غفلت درآييم و


به عجايب آفرينش که در قرآن آمده و در جهان مي بينيم پي ببريم و پند امثالهاي محکمش که کوهها را خرد مي کند در دل سخت ما اثر نمايد و نرم کند.

11- خدايا با قرآن ظاهر ما را آراسته دار و صفحه انديشه ما را از وسوسه ها پاک کن و آلودگي روح ما را با آب پاک قرآن بشوي تا از گناهان دور شويم و از پريشاني نجات يابيم و در آخرت نيز تشنگي خود را با آن فرونشانيم و از سختيهاي بزرگترين روز بلا رهايي يابيم.

12- خدايا قرآن نگاهدارنده انسان از خوي زشت و پرتگاه کفر و نفاق است و حرام و حلال را به ما نشان مي دهد توفيق ده که ما با بهره بردن از قرآن چنين باشيم و کار کنيم و محتاج ديگران نباشيم و گرفتار فقر و تنگدستي نگرديم.

13- خدايا تا دم مرگ ما را از عمل کنندگان دستورات قرآن قرار ده تاساعت مرگ که نفس بند مي آيد و جان در حال خارج شدن است راحت جان دهيم، در آن هنگام که گويند کيست درمان کننده و مراقب تو؟ گوييم قرآن درمان دردهاي من است.

در آن لحظه که فرشته گيرنده جانها با نهايت تلخي جانم را مي گيرد و لحظه هاي دوري از جسم و مال و فرزندان فرامي رسد و يا بار گناه به سوي قبر تاريک روان مي شوم با نور قرآن مرا آسايش بخش.

14- خدايا کمک کن و توفيق ده قرآن را بشناسم و مطابق دستوراتش عمل کنم تا به برکت آن خانه تازه ام که خانه گور است و طبقات خاک فشارم مي دهند منزل امني بيابم و از ناراحتي نجات يابم و موقع سر برداشتن از قبر در عرصات محشر رسوا نگردم.

15- در آن حال که به کارها رسيدگي مي کنند به برکت عمل کردن به قرآن مرا خوار مساز و پايم را در روي پل جهنم ملرزان تا با استقامت بگذرم و سرنگون نشوم و از تمام گرفتاريهاي قيامت رهايي يابم.


16- خدايا دوستي مرا در سينه افراد باايمان جاي ده تا در آن روز که ستمگران رو سياهند و روز حسرت است رو سفيد باشم. خدايا زندگي اين دنيا را براي ما مشکل و سخت مساز.

17- خدايا بر محمد صلي الله عليه و آله و سلم که حق رسالت را ادا کرد و قرآن را به ما ابلاغ نمود و فرمانت را آشکار کرد و بندگانت را به راه خير رهنمون گشت درود بي پايان فرست.