بازگشت

قدامة بن سعيد


نامبرده از نياي خود «زائدة بن


قدامة» موضوع پيکار «محمد بن اشعث» بر ضد مسلم، اسارت آن بزرگوار، تشنگي و آب خواستن او بر درب استانداري کوفه، و آب دادن به او را روايت مي کند.

«تاريخ طبري» از روايت او ياد مي کند اما خبر او را به پدر و يا نياي او اسناد نمي دهد.او از ياران امام صادق عليه السلام است و خود دست اندرکار رويدادهاي کوفه نبوده، بلکه آنها را از نياي خويش «زائدة بن قدامة» که دست اندرکار بود... روايت مي کند.

برخي رجال شناسان «قدامة بن سعيد» را در طبقه ي ياران امام صادق عليه السلام شمرده اند.