بازگشت

قدامة بن ابي عيسي نصري


وي از هواداران و امراي تحت امر مختار بن ابوعبيد ثقفي بود.

قدامة بن ابي عيسي نصري، فرماندار «بهقباد بالا».

در معجم البلدان آمده است:

«بهقباد» اسم سه منطقه ي وسيع که شامل بغداد و مناطقي که از رود فرات و انشعابات آن سيراب مي شدند، بوده است و نسبت اين منطقه به بنيان گذار آن بهقباد بن فيروز، پدر انوشيروان شاه ساساني داده مي شد، و «بهقباد» به سه منطقه تقسيم مي گرديد: 1- بهقباد بالا 2- بهقباد مياني 3- بهقباد پاييني.

و بهقباد بالا، شامل منطقه «خطرنيه» و نهرين و «عين التمر» و «فلوجه بالا و پايين» و «بابل» مي باشد.

و بهقباد مياني، شامل مناطق: «سوار، «باروسما»، «جبة»، «بداة» و «نهر ملک» مي شد.

و بهقباد پاييني، شامل مناطق: «کوفه»، «فرات»، «بادقلي»، «سيلجين»، «حيره»، «تستر» و «هرمزجرد» بوده است.