بازگشت

قبر شش گوشه


مرقد و حرم ابا عبدالله الحسين «ع ».به لحاظ آنکه علي اکبر «ع » پايين پاي آن حضرت دفن شده است، در آن قسمت هم دو گوشه براي ضريح اضافه شده و شش گوشه دارد. شوق زيارت قبر شش گوشه آن امام، همواره در دل شيعيان بوده است.رفتم به کربلا به سر قبر هر شهيد

ديدم که مرقد شهدا مشگ و عنبر استهر يک مزار مرقدشان چهار گوشه داشت

شش گوشه يک ضريح در آن هفت کشور استپرسيدم از کسي سببش را، به گريه گفت:

پايين پاي قبر حسين، قبر اکبر است [1] .
پاورقي

[1] ناصر الدين شاه قاجار.