بازگشت

قباع


قباع نماينده ي مصعب بن زبير بود. وي نيرويي به فرماندهي «عباد بن حصين» و «قيس بن هيثم» براي مقابله با سپاه «مثني بن مخربة بن عبدي» که از هم پيمانان مختار و خونخواهان حسين بن علي عليه السلام بود گسيل داشت. دو سپاه در «مدينة الرزق» به يکديگر برخورد کردند و جنگ سختي ميان ايشان در گرفت که سرانجام با پيروزي عمال ابن زبير و شکست «مثني» جنگ به پايان رسيد و


سپاهيان ابن زبير به سوي شهر بصره، به نزد «قباع» بازگشتند.