بازگشت

قاع


نام يکي از منزلگاههاي مسير کوفه.حسين بن علي «ع » در آنجا نيز فرود آمد.بين منزلگاه زباله و عقبه است، منطقه اي بوده دشت و هموار (قاع: دشت) و در آنجا آب و آبادي و مسجد و محلي براي فرود آمدن کاروانها بوده است. [1] .


پاورقي

[1] الحسين في طريقه الي الشهاده، ص 88.