بازگشت

قاضي جليس


ابوالمعالي عبدالعزيز بن حسين بن حباب اغلبي معروف به قاضي جليس، از ندماي ملک طلايع بن رزيک بوده. او به سال 561 ه.ق. در حاليکه حدود هفتاد سال از عمرش مي گذشته، زندگي را در مصر بدرود گفته است.ان ضل بالعجل اليهو

د فقد اضلکم البعيرأيمار فوق الارض في

ض دم الحسين و لا تمور؟أم کيف اذ منعوه ور

د الماء لم تغر البحور؟(اي قوم) اگر يهوديان را گوساله اي گمراه کرد، باعث گمراهي شما يک شتر بود.

آيا خون امام حسين عليه السلام بر روي زمين جاري مي شود و زمين را ذوب نمي کند؟

يا چگونه است که هنگامي که او را از رسيدن به آب منع کردند، آب درياها خشک نشد؟