بازگشت

قاسم بن محمد بن جعفر بن ابيطالب


او نيز از شهداي عاشوراي حسيني و از صالحان خاندان نبوت و نوادگان جعفر طيار بود. (مادرش ام ولد بود) همين قاسم است که امام حسين عليه السلام کلثوم


صغري را که دختر حضرت زينب عليهاالسلام و عبدالله بن جعفر مي باشد به او تزويج نمود و نه قاسم بن حسن عليه السلام و اين قاسم با زوجه اش کلثوم در کربلا حضور داشتند - و قاسم پس از نبرد سنگين با دشمن به شهادت رسيد.