بازگشت

قاسم بن حارث كاهلي


از اصحاب عاشوراي حسيني و از صلحا و پاکان است. نام او در شمار شهداي کربلا آمده است. برخي نيز او را همان «قاسم بن حبيب ازدي» دانسته اند.

چنانکه در زيارت ناحيه و رجبيه است: «السلام علي قاسم بن حارث الکاهلي...».