بازگشت

قاسم بن حارث


نام او در شمار شهداي کربلا آمده است.برخي نيز او را همان قاسم بن حبيب ازدي دانسته اند. [1] .


پاورقي

[1] انصار الحسين، ص 91.