بازگشت

قاسم بن بخيت


از او، داستان انتقال سرهاي مقدس شهيدان کربلا به شام، گفتار «يحيي بن حکم»، سخن «هند» همسر «يزيد» و داستان چوب نواختن او، بر دو لب مبارک حسين عليه السلام را، به نقل از «ابوحمزه ي ثمالي» و «عبدالله ثمالي» روايت مي کند.