بازگشت

قاسط بن عبدالله


از شهداي کربلاست. به قولي او


همان «قاسط بن زهير تغلبي» است.