بازگشت

قاسط بن زهير تغلبي


از شهداي کربلاست. به قولي او همان «قاسط بن زهير تغلبي» است.