بازگشت

قاسط بن زهير تغلبي


از شهداي حمله نخست در روز عاشورا.پير مردي از طايفه بني تغلب بن وائل بود.او و برادرانش مقسط و کردوس، هر سه از اصحاب امير المؤمنين بودند که در رکاب آن حضرت در جنگهاي سه گانه شرکت داشتند.پس از شهادت علي «ع » در کوفه ماندند.

چون خبر آمدن حسين «ع » را به سوي کوفه شنيدند، شب عاشورا مخفيانه خود را به امام رساندند.هر سه برادر روز عاشورا به شهادت رسيدند. [1] .


پاورقي

[1] همان، ج 2، ص 281.