بازگشت

قاسط بن زهير


از اهالي کوفه و از فرزندان زهير بن حرث تغلبي بوده و تغلبي منسوب به قبيله تغلب بن وائل، که از اعراب محدثان هستند، مي باشد. از اصحاب حضرت علي عليه السلام از جهادگران معروف بوده است. او شبانه به اتفاق دو برادر خويش از کوفه به کربلا آمده و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسيد. نام قاسط در زيارت ناحيه مقدسه وارد شده است.

از شهداي حمله ي نخست در روز عاشوراست. پيرمردي از طايفه ي بني تغلب بن وائل بود. او و برادرانش «مقسط و کردوس»، هر سه از اصحاب اميرالمؤمنين بودند که در رکاب آن حضرت در جنگهاي سه گانه شرکت داشتند. پس از شهادت علي عليه السلام در کوفه ماندند. چون خبر آمدن حسين عليه السلام را به سوي کوفه شنيدند، شب عاشورا مخفيانه خود را به امام رساندند. هر سه برادر روز عاشورا به شهادت رسيدند. نام آن بزرگوار در زيارت «رجبيه» نيز آمده است.

تغلبي: منسوب به قبيله «تغلب بن وائل» که از قبايل عدنان بوده. (عدنان، عرب شمال).