بازگشت

قادر طهماسبي (فريد)


گواه سينه ي عشق است داغداري ما

به باغباني درد است لاله کاري ماتنور لاله درين فصل آنچنان داغ است

که مي چکد عرق از روي شرمساري مابه راه خيزش ما گرچه نيزه کاشته اند

جوي نکاسته از شور تکسواري مابه رود بسته ي تاريخ داده درس شتاب

در آب راه هدف، موج بيقراري ماصفي ز لشکر عشقند باد و باران هم

غريب نيست شتابند اگر به ياري مادهان به نغمه ي شادي دريده دشمن را

بگو درآمد جنگ است سوگواري ماشروع زندگي جاود نه با يار است

درين غريب کشي، مرگ اختياري مابه زير سايه ي طوبي قدان عاشورا

نرسته سرو بلندي به استواري ماصدا زدي که: کسي هست ياري ام بدهد؟

بلي حسين من، آنک خروش آري مااگر چه دير صلايت شنيده ايم، اما

بگير هر چه غرامت ز خون جاري مابگو به دشمن مغلوب ما که در راه است

هنوز حادثه ي زخمهاي کاري ماگره ز جعد خم سر به مهر بگشاييد

که سر نهاده به شوريدگي خماري مااميد منتظران، با ظهور خود بزداي

غبار اشک، ز چشم اميدواري ما«فريد» خط شهادت هميشه حايل باد

ميان خستگي و پاي پايداري ما