بازگشت

امام حسين (ع) از ديدگاه دانشوران


پيامبر اكرم (ص) فرمودند:«حسين جانم ! تو جان عالم هستي ».آري ، حسين (ع) فرزند علي و فاطمه ، عصارة هستي و جان عالم آفرينش مي باشدو پروردگار منان با آفريدن و خلقت او ـ كه تمام مظاهر و آثار شگفتي ها و شايستگي ها وبايستگي هاي عالي و متعالي انسان كامل و همه ارزش ها و برجستگي هاي عرشيان را برفرشيان زميني و خاكي است ـ متجلي ساخت .حسين جان ! اي چراغ هدايت و اي كشتي نجات ِ خلقت ، اي خورشيد درخشان وآفتاب تابان عالم وجود، چگونه و چطور با قلم ناتوان و زبان الكن خود، تو را وصف نمايم وچگونه با ظرفيت و پيمانه مختصر و ناچيز عقلي و فكري خود و با همة توان و نيرو از اين اقيانوس پهناور و بيكران تو توشه و اندوخته برگيرم ، جز اين كه با حسرت در ساحل اين بحر بيكران به نظاره بنشينم كه فقط سنگ ريزه هاي اين كرانه ها موجب بهت و حيرت به اين همه عظمت ، شكوه ، وقار و زيبايي براي تمام آدميان در همه ادوار تاريخ تا قيامت خواهد بود.اي حسين جان ! چه شكوهمندي كه در عالم ذرات در محضر پروردگار، عرصه كربلا و روز عاشورايت را پذيرفتي ، به طوري كه عقل اشيا و اوليا و اوصيا را مات و مبهوت ساختي و توانستي از اين امتحان بزرگ الهي و منحصر به فرد در طول عالم خلقت موفق و پيروز و سربلند بيرون آيي كه بس لحظات جانگداز و طاقت فرسايت در آخرين ساعات ودقايق روز عاشورا كه همه افلاكيان گريان و مغموم ساختي و در برابر اجراي عهد و ميثاقت در برابر پروردگار جز پروردگار به هيچ چيز توجه نداشتي و جانبازي در اين مسير شهادت تو و يارانت و اسارت اهل بيت ِ پاك و مقدّست ، طومار يزيد و يزيديان و كاخ ظلم بني اميه و بني اميه صفتان را در هم پيچيدي و پرده هاي تاريكي كه افق تابناك رسالت انبيا و اولياو رسولان را گرفته بود پاره كردي و چشم هاي بشريت و همه ارزش هاي انساني را به اين افق درخشان منور ساختي .حسين جان ! كدامين انقلاب و سير كمالات است كه نام مقدس و مكتب الهي وشكوهمند تو را نشناخته باشد؟! كدامين قانون گزار حريّت ، آزادي ، استقلال ، عدالت ،انصاف ، شجاعت و جوانمردي اي است كه سر بر آستان مقدس تو فرود نياورد وگردن بندي از اين بارگاه به عنوان مدال افتخار ـ كه الگويش تو هستي ـ به گردن خودنينداخته باشد.اي خورشيد آسمان و زمين نور مشرقين اي پروردة كنار رسول خدا حسيناي چراغ فروزان و نگين انگشتر كساي رسول ، اي آيه هاي رحمت و عزت وحقانيت و معجزه رسول در روز مباهله . اي بزرگي كه خداوند تو و پدر و مادر و برادر وذريه تو ـ كه همان امام هاي معصوم اند - را از هرگونه پليدي و زشتي پاك و منزه گردانيد.حسين جان ! دوستي و علاقه به تو بهترين نمودار و شاخص دوستي خدا و رسول خداست . تو جان پيامبري «حسين مني و انا من حسين ». رسول اكرم فرموده :خدايادوست بدار هركه حسين را دوست بدارد و دشمن بدار هركه با حسين دشمني كند.حسين جان ! آن روز كه تمام اشيا از وحشت به خود مي لرزند و پيامبراكرم (ص)براي شفاعت مردم و امتش در برابر پروردگار تو را به ياري مي طلبد؛ در آن روز كه كسي

جرئت گفتن كلامي ندارد چه روز خوفناك و بزرگي است .اي شفيع و اي نجات بخش ، اي حسين جان ! كه در همه لحظات و حوادث ، منجي هستي ؛ چه براي افلاكيان و عرشيان و چه براي فرشيان و خاكيان . از آدم تا خاتم و تاقيامت ؛ حتي در روز جزا.هنگام پرشكوه تولدت كه فرشتگان نظاره گر كره خاكي ما بودند، و نوري كه از قدوم مباركت به آسمان ها و افلاك پرمي كشيد.حسين جان ! تربت پاك و مقدّست هم چنان شفا بخش بيماران مي باشد. اي مظهر محبت و مهر و مهرباني و اي اسطورة آزادي و آزادگي ، امواج اقيانوست از عالم ذرات وجود تا عالم خاكي تا روز واپسين ِ حساب و عقاب همين طور با فيض و رحمت واسعه ـ كه از عنايات پروردگارت به تو است ـ بر عالم و ممكنات جاري است . چه آن كه پيامبران الهي هريك به نوبت در زندگاني خود به وجود شريف و نور تو توسل جسته و استغاثه مي نمودند.تو را وسيله قرب و نزديكي به پروردگار يكتا قرار مي دادند. نمونه هايي از آن را در ذيل مي آوريم :حسين (ع) و پيامبران(فتلقي ادم من ربه كلمات فتاب عليه )آدم وقتي با وسوسه شيطان از بهشت بيرون رفت و از آن مرتبه الهي نزول كرد،خداوند متعال كلمات و اسماي خمسة معصومين : را به آدم القا كرد و اين كلمات به قلب آدم رسيد (اسماء طيبه و خمسه : محمد(ص) و علي (ع)، فاطمه (ع)، حسن (ع) وحسين (ع) است كه خداوند متعال به بركت اين اسامي و وجود مقدس آنان از غفلت وقصور آدم درگذشت .استمداد حضرت سليمان پيامبر (ع)در لوح نقره اي كه با حاشيه جواهرات گرانبها مرصع در وسطش خطوطي به حروف طلايي نگارش يافته بود، در جنگ جهاني اول (1916) ميلادي به وسيله سربازان انگليسي در چند كيلومتري بيت المقدس ـ كه مشغول سنگرگيري و حمله بودند ـ دردهكده كوچكي به نام «اونتره » كشف گرديد كه بعد از ترجمه و بررسي در سوم ژانويه (1920) معلوم شد كه اين لوح مقدسي است به نام «لوح سليماني » و سخناني از حضرت سليمان (ع) را در بر دارد كه به الفاظ عبراني قديم نگارش يافته است كه ترجمه لوح سليماني بدين قرار است :اللهاحمد ايليباهتولحاسن حاسينياه احمد! مقذا = اي احمد ! به فريادم رسياه ايلي ! الضطاه = يا علي ! مرا مدد فرمايياه باهتول ! اكاشئي = اي بتول ! نظر مرحمت فرمايياه حاسن ! اضو مظع = اي حسن ! كرم فرمايياه حاسين ! بارفو = يا حسين ! خوشي بخشهمين سليمان اكنون به اين پنج بزرگوار استغاثه مي كندبذات الله كم ايلي = و علي قدرة الله استاعضاي كميته چون بر مضمون نوشته لوح مقدس اطلاع يافتند هريك با ديده تعجب به ديگري نگريستند و انگشت حيرت به دندان گزيده و پس از تبادل نظر قرار براين شد كه اين لوح در موزه سلطنتي بريتانيا گذاشته شود، ولي بعد آن را در رازخانه كليساي انگلستان گذارده كه فقط «اُسقف » از آن اطلاع داشته باشد.استغاثه نوح پيامبر(ع) براي نجات كشتي از پنج تن :در ژوئيه 1951 ميلادي گروهي از دانشمندان معدن شناس روسي ، هنگام معدن يابي و كندن زمين به تخته چوب هاي پوسيده اي برخوردند كه بعد از تحقيقات وبررسي كامل باستان شناسي فهميدند كه متعلق به بقاياي كشتي نوح است . در بين اين چوب هاي پوسيده به تكه تخته چوب مستطيلي برخوردند كه همه را به حيرت انداخت ،زيرا در اثر گذشت زمان كهنگي و پوسيدگي به تمام چوب ها راه يافته بود جز اين تخته چوب كه 14 اينچ طول و 10 اينچ عرض داشت و حروفي چند بر آن منقّش بود. دولت روس براي تحقيق و بررسي درباره اين تخته چوب در 27 فوريه (1953 ميلادي )كميته اي تشكيل داد كه اعضاي آن باستان شناسان و استادان آشنا به زبان هاي عتيق بودند كه اسامي اين اساتيد در صفحه 36 و 37 كتاب علي و پيامبران ضبط و نگاشته شده است .لذا پس از 8 ماه تحقيق و كاوش اسرار آن تخته چوب براي كميته كشف گرديد ومعلوم شد كه اين تخته چوب از كشتي حضرت نوح پيامبر(ع) است كه براي تيمن ومددخواهي ، چيزهايي برآن نوشته و بر كشتي نصب كرده است . در وسط تخته يك تصويرپنجه نمايي وجود داشت كه عبارتي چند به زبان ساماني برآن نگاشته بود (زبان رايج درزمان حضرت نوح (ع) و تا چندي بعد از زمان نوح زبان سامي يا ساماني بود و زبان هاي عبراني ، سرياني ، قيهاني ، قبطي ، عربي و غيره از شاخه هاي مختلف همان زبان است ).ترجمه و شرح آن بدين قرار است :اي خداي من اي مددكار منبه لطف و مرحمت خود و به طفيل ذوات مقدس ؛محمد، ايليا، شبر، شبير و فاطمه : دست مرا بگير؛اين پنج وجود مقدس از همه با عظمت تر و واجب الاحترام هستند و تمام دنيا براي آنان برپا شده است .پروردگارا به واسطه نامشان ، مرا مدد فرماي !تو مي تواني همه را به راه راست هدايت نمايي .توضيحات بيشتر و تصوير لوح كشتي حضرت نوح (ع) و انتشار خبر آن در مجلات و روزنامه هاي دنيا به طور كامل در كتاب علي و پيامبران آورده شده است .استغاثه حضرت يوسف (ع)در آن هنگام كه برادران يوسف او را به چاه انداختند. در اعماق چاه جبرئيل به يوسف فرمود: براي نجات خود توسل به اين ذوات مقدس پنج تن بنما كه همانامحمد(ص)، علي (ع)، فاطمه 3، حسن (ع) و حسين (ع) مي باشد. پس حضرت يوسف (ع) چنين نمود و موجبات نجات و خلاصي او را خداوند متعال فراهم ساخت .حسين جان ! عظمت ، شخصيت ، تحمل مصائب و سختي هاي تو را نه تنها انبياي الهي و فرشتگان آسمان و اديان مختلف و مكاتب گوناگون بيان نموده و با ديده تكريم وتعظيم بر آن اشك ريخته اند، بلكه يكي از سيمين بزرگان نيام «مهاتما بده » كه از بزرگان است وعده اي هم او را يكي از پيامبران مي دانند بعد از تعبير و تفسير فراوان كه در موردعظمت و شوكت حضرت محمد (ص) و حضرت علي (ع) و خوابي كه ديده و نويد و بشارت آمدن وجود مقدس علي (ع) و شكافته شدن ديوار كعبه و مولود كعبه علي (ع) را مي دهد وبشارت آمدن پيامبر گرامي اسلام را مي دهد در بستر مرگ وقتي شاگردش «آنند» راگريان و مضطرب مي بيند او را به آمدن خاتم پيامبران ـ كه نور خدا و عالم به اسرار هستي و صاحب يك تاج پنج پهلو كه مانند خورشيد و ماه مي درخشد و نام الماس بزرگ آن

«آليا» باشد ـ بشارت مي دهد و سپس مي گويد: آنند! به ياد داشته باش كه آن انسان هاي پاك در ابتدا آفريده شده اند ولي هنوز به ظاهر شدنشان بسيار مانده است .]ستمگران دردانه هاي (فرزندان ) وي را بسي زيان و آزار رسانند و براي ريشه كن كردن آنان چيزي فرو گذار نكنند و دست به هر عمل ضد انساني زنند.اما خدا نام و كار و مقصد او و نسل او را تا آخر دنيا باقي خواهد گذاشت . همين طورادامه مي دهد و مي گويد: خوشا به حال آنان كه با او و همراهان او همراهي كنند. اكنون اي آنند! بيش از اين نمي توانم به تو ياد دهم (و اسرار را برايت ظاهر كنم )[.درخشش و تابش نور حسين (ع)بر قلوب دانشمندان و بزرگان غير اسلاميمهاتما گاندي ، پيشواي هندوستان مي گويد:من زندگي امام حسين (ع) آن شهيد اسلام را به دقت خوانده و توجه كافي به صفحات تاريخ كربلا نموده ام و بر من روشن است كه اگر هندوستان بخواهد يك كشورپيروز گردد بايستي از امام حسين (ع) سرمشق گرفته و از او پيروي كند.نظريه فردريك جمس :درس امام حسين (ع) و هر قهرمان و هر رهبر شهيد ديگري اين است كه در دنيااصول ابدي عدالت و ترحّم و محبت وجود دارد كه تغيير ناپذير است و اين اصول هميشه در دنيا باقي و پايدار خواهد ماند.بورش تامداس توندون مي گويد:نهضت حسين (ع) از همان زمان كودكي آثاري داشت كه برايم حزن آور بود و يك خاطرة بزرگ تاريخي است . اين گونه فداكاري ها سطح فرهنگ بشر را ارتقا مي دهد وخاطرة شايسته و جاوداني اي است .نظريه گيبون مورخ مشهور:طي قرون آينده ، بشريت در سرزمين مختلف ، صحنه هاي حزن آوري به عظمت حسيني كه موجب بيداري قلب خون سردترين خواهد شد بخود نديده است (بلكه در تمام قرون جهان ).نظريه توماس كارلايل :بهترين درسي كه از تراژدي كربلا مي گيريم اين است كه حسين و يارانش ايمان استوار به خدا داشته اند و پيروزي حسين (ع) با وجود اقليتي كه از يارانش داشت باعث شگفتي من است .نظريه پروفسور ادوارد براون :آيا اقليتي پيدا مي شود كه درباره كربلا سخن بشنود، اما آشفته و حزن و الم نگردد،حتي غير مسلمان نيز نمي تواند پاكي روحي را كه اين جنگ اسلامي در تحت لواي آن انجام گرفت آشكار كند.نظريه ل .م لويد:عظمت روح بزرگ قلب با شهامت و آزادي و عدالت هرگز به نيروي ظلم و فسادتسليم نمي شود. اين است عظمت امام حسين (ع) و من مسرورم كه با كساني كه اين فداكاري عظيم را از جان و دل ستايش مي كنند شركت كرده ام و شريكم ولو 1200 سال ازآن تاريخ گذشته باشد.نظريه واشنگتن ايرونيك مورخ آمريكايي :براي امام حسين (ع) كه زندگي خود را با تسليم نشدن به ارادة يزيد نجات بخشيد.ليكن مسئوليت پيشوايي و نهضت نجات بخش اسلام اجازه نمي داد كه يزيد را به عنوان خلافت بشناسد، لذا خود را براي قبول هر ناراحتي و فداكاري براي رهاساختن اسلام ازچنگال بني اميّه آماده ساخت . در زير آفتاب سوزان و روي ريگ هاي تفتيده عربستان روح حسين فنا ناپذير است ، اي رهبر نمونه شجاعت و اي شهسوار من اي حسين !ساور جيني نايد شاعر بزرگ هندي در ضمن بيان شعري مي گويد:شب شهادت در زير پيراهن سياه و پاي برهنه با چشمان اشكبار كه باران اشك به ياد واقعة جانسوزي فرو مي ريزد و دست هايم به هم پيوسته كه فشار اندوه ، آنها را به نوسان مي آورد براي سينه هاي رنگين از خون آنها بر گردن حزن آوري بلند است و اين داستان كهنه مكرر دردناك را بيان مي دارد. مريدانت به خاطر اين شب پر الم و اشك آور بايك صداي پرحزن مي گريد و مي خواند حسين يا حسين ! چرا هزاران هزار دوستان تواينطور اشك مي ريزند؟ اي مقدس عالي مقام آيا به خاطر فداكاري بي نظير تو نيست كه پرچم زنده و پيمان عزيز دين بزرگ پيامبر را اعلان كردي و در مقابل شگفتي ، عشق عجيب خود را به نام خدا به اثبات رساندي .توماس ماساريك :بسياري از مورخان و پژوهشگران از حقيقت اين نهضت درست واقف نبودند وجاهلانه قضاوت كرده اند و نمي دانند كه اين انقلاب چه تحولاتي در جهان اسلام به وجودآورده است . با بررسي ترقيات دويست سالة پيروان علي (ع) در هندوستان كه عزاداري راشعار خود نموده اند تصديق خواهيم كرد كه بزرگ ترين عامل اصلي را آنها پيروي مي كنندو مزيت را آنها دارند. امروزه در ممالك مترقي و ثروتمند مسيحي اگر بخواهند چنين

عزاداري به پا كنند بايد ميليون ها دلار صرف نمايند، بازهم نمي توانند چنين تشكيلات ماتم و عزاداري با عظمت به پادارند و موفق نخواهند شد آن شور و هيجان را به وجودآورند، زيرا مصائب مسيح در مقابل مصائب حسين پركاهي است در مقابل يك كوه عظيم پيكر.نظرية موريس دوكبرياين دانشمندِ بزرگ مسيحي بعد از آن كه مطالبي در مورد شكوه و عظمت روزعاشوراي امام حسين (ع) بيان كرده و دين اسلام را مي ستايد و احترام خاصي مي گذارد ـخصوصاً عدالت و دانش پژوهي اسلام (ز گهواره تا گور دانش بجوي ) از شعائر اسلام مي داند ـ مي گويد:حسين (ع) براي شرف و ناموس و اجراي احكام اسلام و از بين بردن ظلم و ستم وجلوگيري از حيف و ميل مال مسلمين و حمايت از مستضعفين و بينوايان براي خدا ازجان و مال و فرزند گذشت و زير بار استعمار نرفت ، پس بياييد ما هم شيوه او را سرمشق قرارداده و از زير دست استعمارگران خلاصي يابيم و مرگ با عزت را بر زندگي با ذلت ترجيح دهيم ، زيرا مرگ با عزت بهتر از زندگي با ذلت است .بازمي گويد:اگر مسلمانان مذهب را ناديده انگارند و به نام ميهن پرستي بخواهند ترقيات سياسي حاصل كنند به جاي نفع ، زيان خواهند برد. امروز اگر استقلالي در مسلمانان مشاهده مي شود عامل اصلي آن پيروي از دستورات قرآن و اسلام است و خواهيم ديدروزي كه سلطنت هاي اسلامي در سايه همين نكته اساسي قوت گيرند و بدين وسيله مسلمانان عالم در سايه اتحاد و اتفاق واقعي ـ مانند صدر اسلام ـ شرق و غرب عالم رامطيع اوامر خود سازند. حسين شبيه ترين روحانيين به حضرت مسيح است ، ولي مصائب او سخت تر و شديدتر است .نظر دانشمند و محقق آلماني مسيو ماربينوي مي گويد: حسين بن علي (ع) وارث اميرمؤمنان علي (ع) از حيث شجاعت ودلاوري است ، چون پدرش در نطق و بيان و انتقاد از منافقين يد طولايي (مهارت ) داشته است . حسين (ع) اولين شخصيت سياستمدار مذهبي بوده است كه تا به امروز چنين سياستمدار فداكاري در جهان به وجود نيامده است .بني اميه ـ دشمن كينه توز اسلام ـ در مقام هتك حرمت به اسلام برآمدند، دراين صورت حسين (ع) سكوت را جايز ندانسته به طور جدي و علني عليه بني اميه وحكومت وقت قيام كرد و بساط آل ابي سفيان و يزيديان را به رسوايي و نابودي كشانيد. اوعلناً و آشكارا مي گفت : من در راه حق و امر به معروف كشته مي شوم و كم ترين ترديدي ندارم ، اگرچه جانم و عزيزانم را در اين راه از دست بدهم ؛ كما اين كه چنين كرد كه در دنياچنين سابقه نداشته و نخواهد داشت كه شرحش از حد ايجاز ما خارج است .سخني از محمد علي جناحايشان مي گويد: هيچ نمونه اي از شجاعت و فداكاري بهتر از آن كه امام حسين (ع)از لحاظ جانبازي و تهوّر نشان داد در جهان پيدا نمي شود. به عقيده من تمام مسلمين بايد از شهيدي كه اين گونه در سرزمين عراق فداكاري كرد و قرباني داد سرمشق بگيرند وپيروي نمايند.در اين جا به فرازي از دعاي عرفه امام حسين (ع) مي پردازيم كه مي فرمايد:«الهي تردّدي في الاثار يوجب بعد المزار» كما اين كه در روز عاشورا براي حسين بن علي (ع) جز شهادت و لقاي خداوند متعال و اجراي احكام دين جدش محمد(ص) چيزديگري مطرح نبود. در روز عاشورا در برابر شهادت هريك از اصحاب و يارانش لحظه به لحظه چهره مقدسش نوراني تر و زيبا و جذاب تر مي شد، چون بدون هرگونه حجاب و پرده حق تعالي را رؤيت مي نمود كه حتي حجاب نوري هم در اين ميان نبود و همه اين مصائب و سختي و گرفتاري ها براي حسين (ع) زيبا بود.همان طوري كه حضرت زينب 3 در خطا به خود با سخنان كوبنده در مجلس ابن زياد در جواب او فرمود: اي ابن زياد هرآنچه برما گذشت در طول اين مدت جميل بود و ماجز زيبايي و جميل چيزي نديديم و خداوند همه را به ما زيبايي عطا فرمود.در خاتمه ، بر حسين (ع) و اهل بيت پاك و فداكارش و ياران باوفايش درودمي فرستم .


پاورقي

1ـ قرآن كريم .2ـ مفاتيح الجنان .3ـ امام حسين ، حاج سيد ابوالفضل تقوي .4ـ نردبان آسمان ، حضرت آيت الله بهاء الديني .5ـ تمدن اسلام و ايران ، حاج سيد ابوالفضل تقوي .6ـ علي و پيامبران ، حكيم سيالكوتي ، ترجمه سيد محمد مختاري .7ـ چهارده معصوم ، جواد فاضل .8ـ حقانيت ، محمد غلام

سيد علي اكبر قريشي