بازگشت

افتاء عوام الناس در شعائر حسيني!


قال الله الحكيم في كتابه الكريم:و لو تقول علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين...آيات فوق به ما ميفهماند كه وجود نازنين رسول الله هم - كه خداوند خود فرموده كه افلاك را نمي آفريد اگر او نبود - حق حكم بغير ما انزل الله را ندارد، و اين ارزش والاي احكام الهي را ميرساند. حتي حضرت سيدالشهدا عليه السلام كه ما براي او عزاداري ميكنيم، براي احكام خدا قرباني شد و در اين راه از همه چيز خود گذشت. با توجه به اين تذكر به اصل مطلب ميپردازيم.بناء عقلاء بر اين است كه در همه مسائل كسي كه نميداند به عالم مسأله رجوع ميكند، در مسأله احكام شرعي نيز همين است، و همواره رسم بوده كه مردم بنابر دستور ائمه معصومين به مراجع تقليد عصر خود جهت اخذ احكام شرعي رجوع ميكردند، و هرگز در مسأله اي كه خود تخصص نداشتند وارد نميشدند، كما اينكه اين مهم دأب عقلاي هر قومي ميباشد.اما در زمان ما ظاهرا بسياري از مسائل عوض شده، و بسياري از مردم طريقه يؤمن ببعض و يكفر ببعض را در پيش گرفته اند!اين مساله خاصه در شعائر حسيني بيش از هر چيزي واضح و مشهود است. هنگامي كه ايام عزاء حسين عليه السلام فرا ميرسد، ناگهان عوام الناس همگي مفتي و صاحب نظر و مجتهد شده، و بزرگاني كه تا ديروز اعلم علما، افقه فقها، قاف نشين قله عرفان، فخر شيعه و... نام داشتند، متحجريني لقب ميگيرند كه فتوا بر جواز بدعت و ضلالت داده اند.اين برنامه بيش از هر چيز در خصوص شعيره مقدسه قمه زني رواج دارد، گويا در همه امور عوام بايد تقليد كنند، الا در خصوص شعائر حسيني و خاصه قمه زني كه همه ايشان مجتهدند، و كلام مراجع تقليد را گوش نميدهند، و بر خود واجب ميدانند كه به اجتهاد شخصي خويش عمل كنند!حتي گاه ايشان را در محافل عمومي و حتي تاكسي و اتوبوس ميبيني كه بحث فقهي ميكنند! سپس اين شوراي عظيم و اين مراجع كرام و فقهاي عظام در انتهاي جلسه فوق تخصصي خود نيز حكم بر بدعت بودن شعائر حسيني كرده و مراجع تقليد را احمق و اشتباه كننده و ترسو مينامند!تنها فرق اين جماعت با مراجع تقليد اين است كه مراجع سالهاي سال درس خوانده و تحقيق و بررسي كرده اند تا به مقامات علمي نايل شده اند، اما اينها يكشبه ره صد ساله را پيموده و اجازه اجتهاد خويش را از اربابشان شيطان گرفته اند!و فرق ديگر اينها هم نداشتن يك مكتب و رساله عمليه است!!والعجب كل العجب، اگر از يكي از ايشان سؤال كني تو اصلا مفهوم بدعت را ميداني كه دست به تشخيص مصاديقش زده اي؟ در جواب فروميماند، و حتي نميداند بدعت به چه معني است، و شرايط و ضوابطش چيست، و چه چيزي را بدعت ميگويند و چه چيز را نميگويند...اگر از او سوال كني عمومات چيست، اطلاقات چيست، عنوان چيست، معنون چيست و.... آنها را سر درگم مي يابي، كه حتي كلمه اي نميتوانند پاسخ بدهند، با اين حال ميبيني كه حاضر نيستند از مقامي كه شيطان آن را در نظر ايشان زينت داده و خود براي خود تراشيده اند دست بكشند، و كما كان به حكم بغير ما انزل الله مشغولند، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون!!اين مسأله تا حدي پيش رفته است كه همه ساله شهر محرم الحرام كه ميرسد بي اعتبار ترين چيز قول علماست، و در نهايت بي شرمي برخي ماتم هاي حسيني نيز بيانيه صادر كرده و عليه شعائر حسيني صحبت ميكنند!اي دشمنان عزاي حسين!چرا حيا نميكنيد و در چيزي داخل ميشويد كه علمي به آن نداريد؟ آيا نشنيده ايد كه قرآن ميفرمايد: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسوولا...شما مقلد هستيد يا مجتهد؟ اگر بگوييد مجتهد هستيد كه گزاف گفته ايد، و اگر مقلديد چرا به فتواي مراجع بي اهميت هستيد؟ و اگر مرجع تقليد شما از شواذي است كه فتوا بر حرمت برخي شعائر حسيني دارد چرا اين حق را براي ديگري محفوظ نميدانيد كه به فتواي مرجعش عمل كرده و در آن راستا فعاليت داشته باشد؟؟آيا غير ازين است كه عمل زشت شما پاي در كفش مراجع كردن و دخالت بي جا در امري است كه هيچ تخصصي در آن نداريد؟آيا احكام الهي بازيچه دست شما هستند كه با آنها بازي كرده و مطابق هوا و هوستان هر چه ميخواهيد حكم صادر كنيد بدون اينكه از ادله و مباني اطلاعي داشته باشيد؟از خداوند ميخواهيم كه همه ما را موفق به اقامه شعائر حسيني و خصوصا قمه زني نموده، ضالين مضليني را كه بيانيه هاي بيجا صادر كرده و حكم بغير ما انزل الله ميكنند نيز هدايت نمايد، انه الهادي الي سواء السبيل....