بازگشت

ادبيات عاشورا8


جلال الدين محمد مولوي(وفات 672 هجري)جلال الدين يكي از بزرگترين و تواناترين گويندگان متصوفه و از عارفان نام آور و ستاره درخشنده و آفتاب فروزنده آسمان ادب فارسي و شاعري حساس و صاحب انديشه بوده است.جلال الدين محمد مولوي، اگر چه سني مذهب بوده ولي كمتر از يك شيعه معتقد راستين در فضائل ائمه سخن نگفته است. در ديوان او، اشعار و اشارات زيادي درباره حضرت علي(ع) وجود دارد و در واقع آن حضرت را از همه برتر دانسته است، براي نمونه چند بيت از اشعار بسياري كه در مدح و منقبت حضرت علي(ع) سروده، نقل مي گردد:آن شاه كه با دانش و دين بود علي بودمسجود ملك ساجد معبود علي بودخورشيد ضياء گستر و جمشيد دو كشورماه فلك موهبت و جود، علي بودآن شاه فلك مرتبه كز عز و جلالتبر ساير مخلوق بيفزود، علي بودآن نكته تحقيق حقائق به حقيقتكز روي يقين مظهر حق بود، علي بودآن نقطه توحيد احد كز دم واحدجز او نفس وحدت نشنود، علي بودآن بود وجود دو جهان كز ره معنيبي او نشدي عالم موجود، علي بودآن فاتحه دولت و مفتاح سعادتكز قفل در مصطبه بگشود، علي بودآن ساعد دين حق و ينبوع معانيكز يمن وي آدم شده مسجود، علي بودآن فارس ميدان رياضت كه به مرديگوي سبق از عالم بربود، علي بودآن شه كه به شمشير وي از آينه دينزنگ ستم و بدعت بزدود،علي بودآن نور مجرد كه بد او در همه حالتبا موسي و با عيسي و با هود، علي بودآن روح مصفا كه خداوند به قرآنبنواخت به چند آيت و بستود، علي بودهم صابر و هم صادق و هم قانت و منفقهم هادي و هم شاهد و مشهود، علي بودهم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطنهم موعد و هم وعده و موعود، علي بودوجهي كه بفرمود خداوند به قرآنآن وجه مكرم كه بفرمود علي بودجبريل امين را زبر حضرت عزتمقصد به مثل احمدو مقصود علي بودگويد ملك ساجد و مسجود بد آدماز من بشنو ساجد و مسجود علي بودتوصيف و شرح وقايع كربلا، از ديرباز، در شعر عرفاني ما، چه در آثارشاعران شيعي و چه شاعران اهل سنت، سابقه اي ديرين دارد و شاعران بزرگي چون :«سنائي، عطار، سيف الدين، فرغاني، جامي، وحشي بافقي، صائب، بيدل دهلوي، عمان ساماني » و تعدادي ديگر، هر يك به فراخور حال از واقعه عاشورا از ديد عرفاني خود ياد كرده اند.جلال الدين مولوي بزرگترين شاعر پارسي گوي، نيز اشارات عرفاني متعددي به واقعه كربلا دارد، از جمله در يك غزل، با لطافت هرچه تمامتر سخن سرائي نمموده و دريغ واندوه و آلام خود را رنگي عارفانه داده و مي گويد:كجائيد اي شهيدان خدائيبلاجويان دشت كربلائيكجائيد اي سبكروحان عاشقپرنده تر زمرغان هوائيكجائيد اي شهان آسمانيبدانسته فلك را در گشائيكجائيد اي ز جان وجان رهيدهكسي مر عقل را گويد: كجائي؟كجائيد، اي در زندان شكستهبداده وامداران را رهائيكجائيد اي در مخزن گشادهكجائيد اي نواي بي نوائيدنباله اشعار مولوي درباره حضرت امام حسين(ع):تا چه كين دارند دائم ديو و غولچون يزيد و شمر با آل رسولگفت دانم كز تجوع وز خلاجمع آمد رنجتان زين كربلاآن غريب شهر سربالا طلبگفت مي خسپم درين مسجد به شبمسجدا، گر كربلاي من شويكعبه حاجت رواي من شويمولوي در دفتر پنجم مثنوي خود درباره ابتداي خلقت جسم آدم(ع) و وقتي كه به فرستادن اسرافيل رسيده،اين ابيات را هم سروده است:در دمي از صور يك بانك عظيمپرشود محشر خلائق را رميمدر دمي در صور گوئي الصلابرجهيداي كشتگان كربلااي هلاكت ديدگان از تيغ مرگبر زنيد از خاك، سر شاخ و برگو درباره عزاداري اهل حلب در ايام عاشورا گويد:به تعزيت داشتن شيعه، اهل حلب هر سالي در ايام عاشورا به دروازه انطاكيه ورسيدن غريب شاعر از سفر و پرسيدن كه اين غريو چه تعزيه است؟روز عاشورا همه اهل حلبباب انطاكيه اندر، تا به شبگرد آيد مرد و زن، جمعي عظيمماتم آن خاندان دارد مقيمناله و نوحه كنند اندر بكاشيعه عاشورا براي كربلابشمرند آن ظلمها و امتحانكز يزيد و شمر ديد آن خانداننعره هاشان مي رود در ويل ودشتپر همي گردد همه صحرا و دشتيك غريبي شاعري از ره رسيدروز عاشورا و آن افغان شنيدشهر را بگذاشت و آن سو رايكرد قصد جست و جوي آن هيهايكرد پرس پرسان مي شداندر افتقادچيست اين غم، بر كه اين ماتم فتادنام او و القاب او، شرحم دهيدكه غريبم من، شما اهل ده ايدچيست نام و پيشه و اوصاف اوتا بگويم مرثيه زالطاف اومرثيه سازم كه مرد شاعرمتا از اينجا برگ و لا لنگي برمآن يكي گفتش كه هي ديوانه ايتو نه اي شيعه، عدوي خانه ايروز عاشورا نمي داني كه هستماتم جاني كه از قرني به است؟پيش مؤمن كي بود اين غصه، خوارقدر عشق گوش، عشق گوشوارپيش مؤمن ماتم آن پاك روحشهره تر باشد ز صد طوفان نوحسعدي شيرازي(وفات 659 هجري)سعدي نويسنده و شاعر بزرگ قرن هفتم هجري مي باشد، اگرچه وي به سني شافعي بودن شهره است، اما دست كمي از يك عالم شيعه ندارد. و اين شعرها كه در ذيل نقل مي گردد در افتخار او به شيعه بودن يا سني متمايل به اهل بيت كافي است. سعدي با آن همه دانش و آگاهي وسير و سياحت به هنگام تدريس در نظاميه بغداد در برخورد با رجال علم و عمل و بحث و جدل با آنان فرياد برآوده كه:منم كز جان شدم مولاي حيدراميرالمومنين آن شاه صفدرعلي، كو را خدا بي شك ولي خواندبه امر حق ولي كردش پيمبربه رنج اهل بيت و آه زهرابه خون ناحق شبير و شبربيت دوم اشاره صريح به واقعه غديرخم دارد، احتمالا براساس اين اشعار،سعدي شيعه بوده، اما تقيه مي نموده است.سيف الدين فرغاني (وفات 710 هجري)سيف الدين از شاعران توانا و سخنوران استادقرن هفتم هجري است. اصل او از فرغانه ماوراء النهر بوده ولي در ابتداي عمر به شهر «آقسرا» در نزديكي قونيه از بلاد آسياي صغير رفته و در آنجا ساكن گرديده است.سيف از معاصران سعدي و با او مكاتبه و مشاعره داشته است. سيف الدين با توجه به مرتبه بلند خود در شعر و ادب و عرفان، به سبب انقطاع از مردم و گوشه گيري ازدونان و امتناع از مدح امراي ظالم و فاسد زمان در شهر كوچك «آقسرا» (كه بعداز مرگ وي نيز مركزيت مهمي نيافت) زيست و در همانجا نيز به گمنامي درگذشت.سيف مكررا شاعران عصر خود را از مدح سفلگان مغول برحذر داشته و گفته است:از ثناي امرا، نيك نگهدار زبانگرچه رنگين سخني، نقش مكن ديواريظالمي را كه همه ساله بود كارش فسقبه طمع نام منه، عادل و نيكوكاريهركه را زين امرا مدح كني، ظلم بودخاصه امروز كه از عدل نماند آثارياما در عوض آنان را به غزل سرائي و سرودن اشعار موعظه و پند تشويق كرده است.از سيف به خاطر آنچه كه در بالا گذشت، در هيچ يك از تذكره ها نام و نشاني نيست،در كتابهاي عرفاني هم نامي از او قيد نشده است.علت ديگر گمنامي سيف در تايخ ادب فارسي، آن است كه سيف پس از مهاجرت از ايران و اقامت در بلاد روم، ديگر به وطن مراجعت ننموده، و درست در ايامي درگذشت كه آسياي صغير در زير سيطره ايلخانان و بيدادگران مغول، جولانگاه فقر و پريشاني وبي ساماني گرديده و ارتباط بلاد ديگر با ايران (كه در اوائل قرن هفتم قوت بسيارداشت) به ضعف گرائيده بود.سيف اگرچه اهل سنت بوده، اما ارادت و علاقه فراواني به اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام داشته است.او از زمره قديم ترين سخنوراني است كه درباره حضرت اباعبدالله الحسين(ع) مرثيه سروده است.از اشعار اوست، در داشتن حب علي(ع):معاويه ز براي يزيد همچون سگگرفت تخت خلافت، چو شير يزدان مرددر جاي ديگر همم گفته است:سخاوت نشان بزرگي بودولي زين بزرگان نخواهيم يافتسخا و كرم، دوستي علي استكه در آل مروان نخواهيم يافتچنانكه در بالا گذشت، سيف از قديم ترين مرثيه سرايان ايران است، در مرثيه زير، سيف كه با ديدي اخلاقي و نصيحت گرايانه به حادثه كربلاپرداخته است، مردم را به اقامه مراسم تعزيت «كشته كربلا» و «گوهر مرتضي » و«فرزند رسول » و زاري نمودن، دعوت كرده و گريه و ندبه را در اين عزا، موجب نزول «غيث رحمت » و شستشوي غبار كدورت از دل دانسته است، آنجا كه گويد:اي قوم، در اين عزا بگرييدبر كشته كربلا بگرييدبا اين دل مرده خنده تاچندامروز در اين عزا بگرييدفرزند رسول را بكشتنداز بهر خداي را بگرييداز خون جگر سرشك سازيدبهر دل مصطفي بگرييدوز معدن دل به اشك چون دربر گوهر مرتضابگرييدبا نعمت عافيت به صد چشمبر اهل چنين بلا بگرييددل خسته ماتم حسينيداي خسته دلان هلا بگرييددر ماتم او خمش مباشيديا نعره زنيد يا بگرييدتا روح كه متصل به جسم استاز تن نشود جدا بگرييددر گريه سخن نكو نيايدمن مي گويم، شما بگرييدبر دنياي كم بقا بخنديدبر عالم پر عنا بگرييدبسيار در او نمي توان بودبر اندكي بقا بگرييدبر جور و جفاي آن جماعتيكدم ز سر صفا بگرييداشك از پي چيست؟تابريزيدچشم از پي چيست؟ تا بگرييددر گريه به صد زبان بناليددر پرده به صد نوابگرييدنسيان گنه صواب نبودكرديد بسي خطا، بگرييدوز بهر نزول غيث رحمتچون ابر،گه دعا بگرييد

پاورقي

دانشنامه هاي حوزه علميه

محمد قاسم هاشمي