بازگشت

ادبيات عاشورا7


ابوالمفاخر رازي(وفات حدود 600 هجري)تمام ديوان او متبوع و مقبول است به لطافت و سلاست، به حلاوت گفتار و بلاغت اشعار و نهايت امتياز را دارد.به ظن قريب به يقين ظهير فاريابي شيعه بوده و اعتقادي محكم و خالصانه به خاندان نبوت داشته است.از جمله اشعار ذيل گواه اين مدعي است و مي توان گفت: شيعه دوازده امامي بوده است.ظهير با تو چه گويم عجب كه نشناسيغريب خاك خراسان شهيد خطه طوسيا در شعري ديگر گويد:اي صبا گر به خراسان گذري بهر ظهيرهمتي جز ز دم شاه غريبان مطلباز اشعار اوست، درباره كربلا و امام حسين عليه السلام:اي ظهير از گور نقبي مي زنم تا كربلامي روم گريان به پابوس حسين تشنه لببس كه چشم غم سرشكم، بابلا آميخته استخاك من دارد شرف مانند خاك كربلارازي، اديبي فاضل بوده است، ديوانش به نظر نرسيد، اما اشعاري از او در آتشكده آذر و روضة الشهداء نقل شده است.اصولا همانگونه كه در جاهاي ديگر نيز يادآور شده ايم، شاعران شيعه، يا اشعار خود را از جور ظالمان و مغرضين، آن گونه كه بايسته است، ثبت و ضبط ننموده و يا اگر ديواني ترتيب داده اند، از ميان برده شده است. چرا كه از هر صد شاعر شيعه، شعر يكي از آنان هم به دست ما نرسيده است.براي نمونه به كتاب شرح حال صاحب بن عباد كه در آن از شاعران شيعه عهد وي و پس از وي نام برده شده است، رجوع نمائيد و سپس ملاحظه كنيد كه شعر كدام يك مانده و به دست ما رسيده است.اشعار ذيل از ابوالمفاخر رازي است كه ترجمه زبان حال عمر سعد است كه به طمع حكومت ري و طبرستان، راضي به جنگ با حضرت امام حسين عليه السلام شده:مرا بخواند عبيدالله از ميان عربرسيد بر دلم از خواندنش هزار تعبمرا امارت ري داد و گفت حرب حسينقبول كن كه از او ملك راست، شور و شغببه ملك ري دل من مايل است و مي ترسمبه كينه چون بكشم پادشاه ملك ادبچگونه تيغ كشم در رخ كسي كه وراستشجاعت و نسب و علم و حلم و فضل و حسبسزاي قاتل او دوزخ است و مي دانمكه اين چنين عمل آرد خداي را به غضبولي چو در نگرم در ري و حكومت آنهمي رود ز دلم خوف نار ذات لهب ضمناابوالمفاخر ترجمه رجز حر رياحي را هم به صورت زير بيان نموده است:منم شير دل حر مردم ربايكمر بسته پيش ولي خدايمنم شير و شمشير بران به دستكه دارد بر شير و شمشير پاي شهادتحر رياحي را اينگونه بيان نموده است:خوشا حر فرزانه نامداركه جان كرده بر آل احمد نثارز رخش تكبر فرود آمدهشده بر براق شهادت سواربه عشق جگو گوشه مصطفيبرآورده از جان دشمن دماربابا افضل كاشاني(وفات 610 هجري)بابا افضل از رباعي سراياني است كه او را در رديف ابو سعيد ابوالخير و خيام شمرده اند:بابا افضل شيعه اثني عشري بوده و مدايحي درباره اهل بيت عليهم السلام دارد كه از جمله آنهاست:از روز ازل مهر علي در دل ماستبا مهر علي سرشته آب و گل ماستگويند كه در جهان چه حاصل كردياندر دو جهان، مهر علي حاصل ماستگر مهر علي در دل و جانت نبوداز دين محمدي نشانت نبوداثنا عشري اگر نباشي به يقيناز دوزخ سوزنده امانت نبوديا رب به رسالت رسول الثقلينيا رب به غزا كننده بدر و حنينعصيان مرا دونيم كن در عرصاتنيمي به حسن ببخش و نيمي به حسين

محمد قاسم هاشمي