بازگشت

ادبيات عاشورا6


جمال الدين محمد اصفهاني(وفات حدود588 هجري)جمال الدين پدر استاد كمال الدين اسماعيل و سرآمد قصيده سرايان ايران در قرن ششم هجري مي باشد وي حنفي مذهب بوده، اما به تشيع نيز مايل بوده است. از اشعار اوست در مدح اهل بيت و واقعه كربلا:مباش غره بدين گند پير دنيا زانكهزار شوهر كشت و هنوز بكر اين زنببين چه كرده او با اهل بيت مصطفويحديث رستم بگذار و قصه بهمنچه تير غدر كه رخنه نكرد شان سينهچه تيغ ظلم كه خونين نكردشان گردننه بهر ايشان بود، آفرينش عالم؟نه بهر ايشان بود، ازدواج روح و بدن؟خداي عز و جل، در زمين دو شاخ نشاندز يك نهال برون آخته، حسين و حسنيكي زبيخ بكندند آب نادادهيكي به تيغ به زهر آب داده اينت حزناگر زمانه كسي را به طبع گشتي رامدگر نبودي مر اهل بيت را توسنچو با سلاله پيغمبر آن رود، تو كه اي؟كه از سلامت خواهي كه با شدت جوشنبمير پيشتر از مرگ، تا رسي جائيكه مرگ نيز نياردت گشت پيرامنو در جائي ديگر در غزلي به اسم آب (كه اشاره به لب تشنگي ياران امام حسين عليه السلام دارد) مي گويد:پيوسته در حمايت او لشگر بلاهمواره در رعايت او اهل روستامقصود جستجوي سكندر به شرق و غربمطلوب آرزوي شهيدان كربلاگاهي دهد به تيغ زبان رونق سخنگاهي زبان تيغ بدو يا بدانجلاخاقاني شرواني(وفات 595 هجري)خاقاني را به سبب كمالي كه در صناعت شعر داشته، حسان العجم هم لقب داده اند وي شاعري آزاده، بلندنظر، داراي احساسات لطيف، عالي و همت بلند و مردي كامل بوده است.چون در روزگار وي بليه تقيه در طائفه عليه شيعه مرتضوي، ساري بود، لاجرم وي بعضي از عقائد خود را در قطعه هاي شعر به طريق كنايه ادا نموده است.خاقاني به علت بدگوئي و حسدورزي مغرضين در دو نوبت مدتي از عمر خود را در زندان حكومتي گذرانده است.مرحوم شيخ عباس قمي و شهيد قاضي نورالله شوشتري و ديگران او را شيعه دانسته اند.خاقاني در جائي گويد:علوي دوست باش خاقانيكز عشيره علي است فاضل تربدشان، به ز مردم نيكونيكشان از فرشته كامل ترو با توجه به اشعار ذيل مي توان گفت كه او به يقين شيعه دوازده امامي بوده است (زيرا فقط شيعيان اثني عشري هستند كه حضرت امام رضاعليه السلام و امامان پس از وي را هم قبول دارند).در شعري به مطلع:به خراسان شوم انشاءاللهآن ره آسان شوم انشاءاللهگويد: بر سر روضه معصوم رضاشبه رضوان شوم انشاءاللهگرد آن روضه چو پروانه شمعمست جولان شوم انشاء اللهو در اشعار ديگري گفته:كو آن كه به پرهيز و به توفيق و سدادهم باقر بود و هم رضا و هم سجاداز بهر عيار دانش اكنون به بلادكو صيرفي و كو محك و كو نقاد و دليل قطاع تردر شيعه دوازده امامي بودن خاقاني شعر زير است كه اشاره به ظهور حضرت مهدي(عج) دارد:مفخر اول البشر، مهدي آخرالزمانوحي به جاش آمده آيت عدل گسترياز اشعار اوست در وقايع كربلا و امام حسين عليه السلام:با كه گيرم انس كز اهل وفا بي روزيمروزي من نيست، يا خود نيست در عالم وفادر همه شروان مرا حاصل نيامد، نيم دوستدوست خود ناممكن است اي كاش بودي آشنامن حسين وقت و نااهلان يزيد و شمر منروزگارم جمله عاشورا و شروان كربلااي عراق الله جارك سخت مشعوفم به تووي خراسان عمرك الله سخت مشتاقم تراگرچه جان از روزن چشم شما بي روزي استاز دريچه گوش مي بيند شعاعات شماز صد هزار خلف يك خلف بود چو حسينكه نفس احمد بختي رام او زيبدز صد هزاران بختي يكي نجيب آيدكه كتف احمد جاي زمام او زيبد

محمد قاسم هاشمي