بازگشت

ادبيات عاشورا5


سوزني سمرقندي (وفات 569 هجري)سوزني اهل نسف (نخشب) بوده و در نظم استاد مسلم و در نثر نيز دستي داشته است، سوزني شاعري مداح و هزل گو بوده و از اشعار وي برمي آيد كه شيعه اثني عشري بوده است. در اثبات شيعه دوازده امامي بودن وي، شعر ذيل گواه است:گويند مهدي آيد، صاحب قرآن برونچون مدت زمانه خواهد بر كران رسيددر جاي ديگري هم گفته:سپهر جاه علي افتخار دين كه ز فخرچو شيعه مذهب خود را بر آن علي بندمبسياري از ممدوحان سوزني از سادات آل حسن و آل حسين بوده كه در آن زمان در ولايت خراسان سمت اميري داشته اند.از اشعار اوست:از نسل حسين بن علي، شاه شهيدينز تخمه جمشيدي وز گوهر مهراجاطهر و اشرف شه آل حسين بن عليآنكه علي جاه او هر روز عاليتر سزدچون مناقب نامه آل علي دفتر كندنام او چون فاتحه آغاز آن دفتر سزدتاج سر سادات حسين علي آنكوپيغمبر حق راست گرامي تر فرزندمن از هواي جگر گوشگان پيغمبرنه بر كنم دل تا جان بود موافق تنهمه هواي من آن است تا شود ماهربه مدح آل نبي طبع من به نظم سخناز آن چه به، كه مزين شود مرا ديوانبه مدح عترت كرار ، شير شيراوزژنرشيد الدين وطواط(وفات 573 هجري)در قصيده مديحه اي گويد:در فوت من مكوش، مبادا ز حب فضلوقت تحسري بود از فوت من تراو در قصيده ديگري سروده است:اي شه شرق، اتسز غازيوي هدي را ز تيغت استظهارچون تو بودي به دانش و مرديدر زمانه چو حيدر كراررفت فرزند تو به عاشوراچون حسين علي به دار قرارصبر كن، صبر كن، خداونداانما الصبر شيمة الاحرارفلكي شرواني(وفات 577 هجري)فلكي برخلاف شعرا و درباريان هم عصر خويش، تمايل به روش شيعه و دوستي با خاندان علي عليه السلام را داشته است براي نمونه در ضمن قصيده اي كه از زندان به عنوان «شروان شاه » گفته، اشعار ذيل را سروده و ممكن است يكي از علل حبس و خشم شروان شاه، نسبت به فلكي، همين تمايل او به شيعه بودن وي باشد.به نور روضه سيد، به خاك مشهد حيدربه سنگ خانه كعبه، به آب چشمه زمزمبه آب چشم اسيران اهل بيت پيغمبربه خون پاك شهيدان عشر ماه محرماثير الدين آخسيكتي(وفات 580 هجري)اثير الدين به مقام اميرالشعرائي دربار سلاجقه رسيده است وي با اين كه حنفي مذهب متعصبي بوده با اين وجود در مدح حضرت علي و امام حسن و امام حسين عليهم السلام اشعاري دارد كه از جمله آنهاست:كجا رمزي در اندازد قتيلي چون حسين آردكجا زهري برافشاند شهيدي چون حسن دارددر قصيده مدحيه قزل ارسلان هم گفته است:ايمان به دان دو ميوه شاخ پيمبريكز وي مراد عنصر شبير و شبر استمنظور از شبير و شبر حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السلام مي باشد زيرا حسن در اصل به معني شبر و حسين به معني شبير مي باشد.و در قصيده ديگر گويد:سبزه فكنده بساط، برطرف آبگيرلاله حقه نماي، شعبده بوالعجبپيش نسيم ارغوان قرطه خونين به كفخون حسينان باغ كرده چو زهرا طلبانوري ابيوردي(وفات 587 هجري)انوري در خراسان بزرگ آن زمان، داراي شهرت بسيار بوده و معاصر سلطان سنجر سلجوقي بوده است.از اشعار اوست:اي جوادي كه خاك پايست رابوسه ده گشته هر كه تاجور استعفو فرماي گر مثل گنهمخون شبير و كشتن شبر استحسام دولت و دين اي خداي داده تراجمال احمد و جود علي و نام حسين

پاورقي

دانشنامه هاي حوزه علميه

محمد قاسم هاشمي