بازگشت

ادبيات عاشورا4


از اشعار اوست در مدح و منقبت و رثاي امام حسين(ع):روز دهم ز ماه محرم به كربلاظلمي صريح رفت بر اولاد مصطفيهرگز مباد روز چو عاشور در جهانكان روز بود قتل شهيدان كربلاآن تشنگان آل محمد اسيرواربر دشت كربلا به بلا گشته مبتلااطفال و عورتان پيمبر برهنه تناز پرده رضا همه افتاده بر قضافرزند مصطفي و جگر گوشه رسولسر بر سنان و بدن بر سر ملاعريان بماند پردگيان سراي وحيمقتول گشته شاه سراپرده عباقتل حسين و بردگي اهل بيت اوهست اعتبار و موعظه ما و غير مادل در جهان مبند كزو جان نبرده اندپرورده پيمبر و فرزند پادشاهرگه كه يادم آيد از آن سيد شهيدعيشم شود منغض و عمرم شود هبااي بس بلا و رنج كه بر جان او رسيداز جور و ظلم امت بي رحم و بي حيادر آرزوي آب، چنوئي بداد جانلعنت برين جهان به نفرين بي وفاآن روزها كه بود در آن شوم جايگاهمانده چو مرغ در قفس از خوف بي رجابا هركسي همي به تلطف حديث كردآن سيد كريم نكو خلق خوش لقاتا آن شبي كه روز دگر بود قتل اوميدادشان نويد و همي گفتشان ثناگويند كاين قدر شب عاشور گفته بودآمد شب وداع چو تاريك شد هواروز دگر چنانكه شنيدي مصاف كردحاضر شده ز پيش و پس اعدا و اوليابرتن زره كشيده و بر دل گره زدهرويش زغبن تافته، پشتش زغم دوتااز آسمان دولت او ماه گشته گموز آفتاب صورت او، گم شده نوادر بوستان چهره و شاخ زبان اواز گل برفته رنگ و زبلبل شده نواخونش چكيده از سر شمشير بر زمينياقوت در فشانده ز مينابه كهربااز بهر شربتي ببر لشگر يزيدبر من يزيد داشته جان گران بهالب خشك از آتش دل و رخ ز آب ديده تردل با خداي برده و تن داده در قضابگرفته روي آب، سياه يزيد شومبي آب چشم و سينه پر از آتش هوااز نيزه ها چو بيشه شده حربگاهشانايشان در و خروشان چو شير و چو اژدهابر آهوان خوب مسلط سگان زشتبر عدل ظلم چيره شده بر بقا فنااين ها در آب تشنه و ايشان به خونشاناز مهر سيرگشته و ز كينه ناشتابر قهر خاندان نبوت كشيده تيغتا چون كنندشان به جفا سر ز تن جداآهخته تيغ بر پسر شير كردگارآن باغبان باقي شمشير مرتضيايشان قوي ز آلت و ساز و سلاح و اسبواينها ضعيف و تشنه و بي پر گويي نوامير و امام شرع حسين علي كه بودخورشيد آسمان هدي شاه اوصيااز چپ و راست حمله همي كرد چون پدرتا بود در تنش نفسي و رگي به جاخويش و تبار او شده از پيش او شهيدفرد و وحيد مانده در آن موضع كربلاافتاده غلغل ملكوت اندر آسمانبرداشته حجاب افق امر كبريابر خلد منقطع شده انفاس حور عينبر ارض مضطرب شده چون جنبش سمازهرا و مصطفي و علي سوختهز درد ماتم سراي ساخته بر سدره منتهادر پيش مصطفي شده زهراي تنگدلگويان كه چيست درد حسين مرا دواتا كي ز امت تو به ما رنجها رسددانم كه اي پدر ندهي تو بدين رضافرزند من كه هست ترا آشنايجان در خون همي كند به مصاف اندر آشنااز تشنگي روانش بي صبر و بي شكيبگرماي كربلا شده بي حد و منتهااو در ميان آن همه تيغ و سنان و تيرداني همي كه جان و جگر خون شود مرازنده نمانده هيچ كس از دوستان اودر دست دشمنانش چرا كرده رهايك ره بنال پيش خداوند دادگرتا از شفاعت تو كند حاجتم رواگفتا رسول باش كه جان شريف اوزان قتلگاه زود خرامد بر شماايشان درين، كه كرد حسين علي سلامجدش جواب داد و پدر گفت مرحبازهرا ز جاي جست و برويش در اوفتادگفت اي عزيز ما تو كجائي و ما كجاچون رستي از مصاف و چه كردند با توقوم مادر در انتظار تو، دير آمدي چراكار چو تو بزرگ نه كاري بود حقيرقتل چو تو شهيد نه قتلي بود خطافرزند آن كسي كه ز ايزد براي اوستدر باغ وحي جلوه طاووس هل اتيدر خانه نبوت و عصمت براي توسادات را جمال شد، اسلام را بهاشاه امام نسل پيمبر نسب توئيكشته به تيغ قهر ترا لشگر جفاآب فرات بر تو ببستند ناكسانآميخته خون تو با خاك كربلابرجان تو گشاده كمين دشمنان كينبا تو نمانده هيچ كس از دوست و آشنانه هيچ مهربان كه تولا كند بتونه هيچ سنگدل كه محابا كند تراسينه دريده، حلق بريده، فكنده دستغلتان به خون و خاك سر از تن شده جدابر سينه عزيز تو بر اسب تاخته ايهم چو مصطفي ز همه عالم اصطفياندام تو چگونه بود زير نعل اسبكز روي لعل تو نزدي گرد گل صبارخت و بنه به غارت و فرزند و زن اسيردر دست آن جماعت پر زرق و كيميااولاد و آل تو متحير شده ز بيموز راه سردشان متغير شده هوابا توجه به بيت آخر قصيده، تصور مي رود كه دنباله سخن قطع شده و آخرين اشعار مرثيه ضايع گرديده است.قوامي در جاي ديگر هم گفته:گر درين ره به عشق روي آريصدف و در بيني از چپ و راستور قياسي كني ز روي يقينرونق دين ز عدل عادل خواستهر فضيلت كه مر شهيدان راستبه همان گر كنيم ختم رواستخاص درگاه كبرياست علي وينسخن مخلص حقيقت راستآن دو گلزار دين حسين و حسنزيور عرش و زينت زهراستبر روان مهاجر و انصاربي نهايت زما سلام و دعاستباز در مرثيه امام حسين(ع) گفته است:مير امام زاده كه چون او نيافريدتا از عدم خداي همي بنده آورداز شوم قتل آن تن بي سر بديع نيستگر جويبار سر و سر افكنده آورددل مرده اي بود كه ننالد زدرد اوياي طرفه مرده اي كه خبر زنده آوردمرد آن بود كه روز بلا، پيش دوستان بر درددوست دل به غم آكنده آوردبنگر چه صعب درد بود درد قتل اويكان تيره شب ز روز درخشنده آوردآرد به زعفران جا هر سال گريه هاآن زعفران كه خاصيتش خنده آورد.

پاورقي

دانشنامه هاي حوزه علميه

محمد قاسم هاشمي