بازگشت

ادبيات عاشورا3


سير تاريخي مدح مذهبي و مرثيه سرائي در ايران در قرنهاي ششم، هفتم و هشتم هجري به كوتاهي مورد بررسي قرار گرفت، و به اين نتيجه رسيديم كه در دو قرن هفتم و هشتم، علاوه بر شاعران شيعه مذهب، در ميان علما، نويسندگان و شاعران سني مذهب هم، خيلي بيشتر از دوره هاي پيشين و حتي در بعضي موارد به وضع بي سابقه اي، احترام وافي نسبت به ائمه معصومين(ع) معمول شد و اين گروه از شاعران شيعه و سني كه نام برخي از آنها را در شماره قبل برشمرديم، و از همين شماره نمونه اشعار آنان را هم ارائه خواهيم داد، منقبت گوئي و مدح و رثاي اهل بيت را پيشه خود كردند، اين شيوه برخورد علما، نويسندگان و شاعران دو اثر مثبت برجاي گذاشت:اول- اين جريان خود يكي از عوامل بسيارمثبت در منقرض گرديدن خلافت عباسيان شد.دوم - موجي بسيار مهم براي پيشرفت هاي سياسي، اجتماعي شيعيان در آن دو قرن گرديد.با توجه به آنچه كه به كوتاهي گذشت، اينك مي پردازيم به معرفي برخي از شاعران مداح و مرثيه گو، اعم از شيعه و سني و ارائه نمونه هايي از اشعار آنان.عمعق بخارائي(وفات 543 هجري)عمعق از شاعران معروف قرن ششم و معاصر سلطان سنجر سلجوقي بوده است، وي درباره شيعه بودن خود گويد:سپهر جاه علي، افتخار دينكه ز فخر چو شيعهمذهب خود را بدين علي بندمهمه مناقب او گويم و مدايح اوبه شاعري چو سخن بر سخن بپيوندمو درباره واقعه كربلا گفته:به اهل قبله بر، از كافران رسيدآن ظلم كز آتش و تف خورشيداديب صابر ترمذي(وفات 546 هجري)اديب صابر اهل بخارا و معاصر سلطان سنجر سلجوقي بوده، و برخي پايه شاعري او را برتر از انوري و خاقاني دانسته اند، وي در دانشهاي زمان، پايگاه بلند و مقامي ارجمند داشته است. اديب پيرو مذهب شيعه دوازده امامي بوده است، چنانكه درباره معتقدات خود گفته است:از آن كه معتقد مرتضي و فاطمه ام كزين حصول درج باشد و خلاص دركاديب در ديوان خود در 85 مورد از امام اول شيعيان تحت عناوين علي بن ابيطالب وصي، ابوتراب، اميرالمؤمنين، حيدر و مرتضي ياد كرده است.در تركيب بندي (كه جهت يكي از سادات زمان خود سروده) در مدح اهل بيت(ع) گفته است:اي قبله سعادت و اقبال اهل بيتميمون شده به دولت تو فال اهل بيتبي مال و جاه اگر نشود محتشم كسيهم جاه عترتي تو و هم مال اهل بيتيا سيد اجل توئي از اهل بيت اوپيرامنش فريضه شد اجلال اهل بيتتا اهل بيت را به سزا مقتدا توئيپس زود منتظم شود احوال اهل بيتمداح اهل بيت پيمبر مراست ناممن دانم از جهان شرف حال اهل بيتدر ادامه تركيب بند بالا هم گفته است:اي رفعت و علو علي مرتضا تراعلم و وفا و فضل علي الرضا تراست(همين اشاره ايشان به علي بن موسي الرضا براي اثبات شيعه دوازده امامي بودن ايشان كفايت مي كند، چرا كه آن افرادي كه علي بن موسي الرضا را قبول داشته باشند، به تحقيق و يقين شيعه اثني عشري مي باشند.دليل ديگري كه در مورد شيعه دوازده امامي بودن صابر وجود دارد، اشارات وي به ظهور حضرت مهدي(عج) و برپائي عدل و دادگري در جهان مي باشد، از اين روي در صفحه 61 ديوانش خطاب به ممدوح خود گفته است:مهدي بود كه ظلم برد، عدل گستردمهدي توئي بدين صفت اندر زمان خويشو در صفحه 99 به صورت ديگري هم گفته است:مهدي بود كه دفع كند ظلم را به عدلمهدي توئي بدين صفت اندر ديار خويشو اينك ذكر اشعار صابر درباره حضرت امام حسين(ع):به كربلا چو دهان حسين از او نچشيد همي دهند زبانها يزيد را دشنامو در ادامه همان قصيده گويد:اگر به زير ركاب حسين، او بوديبه دست فتح گرفتن عيان لشگر شامداني كه بر علي و حسين و حسن چه كردعهد بد زمانه چه در سر چه در علنزهي به خلد روان كرده بر ثبات زبانروان فاطمه و حيدر و حسين و حسنبنياد حسن و قبله احسان ابوالحسندر خلق و خلق مثل حسين و حسن شدهدر غزلي هم گفته است:آن عهد و وفاي ما كجا شداز هر دو، دلت چرا جدا شددي عادت تو همه وفا بودامروز چرا همه جفا شدبر لشگر حسن پادشاهيچونين شود آنك پادشا شدتا تو بشدي، بشد قرارممعلوم نمي شود كجا شدهجران تو دشت كربلا بودرو حصه من همه بلا شدوز خون دو ديده، رويماينك چون حلق شهيد كربلا شدزين گونه شود كه من شدستمهر دل كه به عشق مبتلا شدسيد حسن غزنوي(وفات 556هجري)سيد حسن معاصر مسعود غزنوي و سلجوقيان بوده است وي در قصيده اي گفته است:لاله غرقه به خون همچو حسينسوسن زنده نفس همچو حسنامير قوامي رازي(وفات 560هجري)از فصحاي شعراي ري و فضلاي مؤمنان فرخنده پي بوده و اكثر اشعار او چون در مدح خاندان سادات و اولاد ايشان بوده به سعي نامشكور مخالفان و مغرضان از ميان رفته است.بدرالدين قوامي از گويندگان نيمه اول قرن ششم هجري است. وي مداح قوام الملك يمين الدين طغرائي بوده و تخلص خود را هم از او گرفته است.قوامي در زمان خود در بلاد عراق عجم بخصوص در شهر ري، مقامي به سزا و شهرت واحترامي قابل ارزش داشته و از شعراي شيعي و مداح اهل بيت(ع) بوده است، شعرش مشحون از پند و اندرز و زهد و طاعت و در اين جهت به روش سنائي رفته و گفته است:شاد باش اي قوامي هنريكاهل ري را سنائي دگريقوامي در اثبات شيعه اثني عشري بودن خود گفته:ز بعد علي يازده سيدند به ميدان دين در،ز عصمت سوار يكي مانده زيشان نهاندر جهان جهاني ازو مانده در انتظارو در جاي ديگر گويد:بعد از احمد دامن مهر علي در پاي كشزآنكه بس ناخوش بود بي سر گريبان داشتنوز پس او يازده سيد كه ما را واجب استاعتماد عقبي و دنيا برايشان داشتنحب اهل بيت و اصحاب آنچنان دارمبه طبع كم به تيغ از دوستيشان باز نتوان داشتنقوامي از مناقب خوانان، يعني مداحان شيعه بوده است، در اين زمينه نيز گويد:قوامي از آن است مداح توكه تا كار او را به سامان كنيدر آن زمان يعني قرن ششم هجري، مناقب خواني نوعي بسيار مؤثر از دعوت به مذهب شيعه و تبليغ بوده است و گاهي در نفوس بي غرض تاثير تمام و اثر حيرت انگيز و شگفت آوري مي بخشيده است. بنابراين، زمامداران وقت گاهي از اين كارها جلوگيري مي كرده اند حتي گاهي منجر مي شده كه زبان مناقب خوان يعني قائل مدح و فضيلت را مي بريده اند و يا او را مي كشتند.قوامي رازي از مداحان شرف الدين محمد بن علي مرتضي رئيس ري بوده است و در جائي در مدح وي گفته است:تا صاحب الزمان برسيدن به كار ديناولي ترين كسي شرف الدين مرتضي است.اين نقيب شرف الدين محمد بن علي كه از فرزندان عبدالله الباهربن امام زين العابدين(ع) است، خود و پدرانش سمت نقابت و رياست علويان را در قم و ري برعهده داشته و هميشه در گرد ايشان علماء و شعراي بسيار مي زيسته اند، كه به نام ايشان قصائد مي ساخته، كتب تاليف مي كرده و ذكر آن سادات جليل را به اين شكل جاويد مي ساخته اند.از شعراي فارسي زبان قوامي جزو نخستين كساني است كه در اشعار خود صريحا به شيعه دوازده امامي بودن خويش اعتراف و به حقانيت مذهب تشيع و عدل خدا وامامت ائمه اثني عشر: تصريح كرده است.ديوان اشعار اين شاعر گرانقدر توسط محقق خستگي ناپذير مرحوم ميرجلال الدين حسيني ارموي (محدث) به زيور چاپ آراسته گرديده است.

پاورقي

دانشنامه هاي حوزه علميه

محمد قاسم هاشمي