بازگشت

ادبيات عاشورا2


سلطان ولد (وفات 712 هجري)سلطان ولد فرزند «جلال الدين محمد بلخي » است،وي هم مانند پدر، در نظم و نثر توانا بوده و به شيوه پدر نيز سخن گفته است:چو تو نيست هيچ شيخيتو وراي با يزيديتو عزيز چون حسينينه ذليل چون يزيديعلاءالدوله سمناني(وفات 736هجري)علاءالدوله از صوفيان و عارفان بزرگ قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجري (معاصر پادشاهان ايلخاني) و به ظاهر شيعه اثني عشري بوده است.در قصيده اي گويد:كمال حسن خلف اندر حسن دانوفا اندر شهيد كربلا بينو در قطعه اي هم گفته است:ز حسن حسن برخوري و ز حسين شويدر معارف امين محمد(ص) اگر هستياز دوستداران ايشان توئي پيرو راستينمحمد(ص) ايا رب كني عون آل العباكه اين است نقش نگين محمد(ص)حسن با حسين فاطمه با علي عليهم السلامبدند بر يسار و يمين محمد(ص)اگر منصفي راست گو، آن زمانجز ايشان كه بودند، گزين محمد(ص)اوحدي مراغه اي اصفهاني(وفات 738 هجري)اوحدي يكي از مشهورترين شاعران قرن هشتم هجري مي باشد، وي اصلش از اصفهان بوده، اما مدتي از عمر خود را درمراغه گذرانده و در همان جا هم فوت نموده و به خاك سپرده شده است و به همين خاطر به او لقب مراغه اي داده اند.برخي از صاحبان تراجم و كتب، اوحدي را شافعي مذهب دانسته اند، ليكن از اشعاراو برمي آيد كه شيعه بوده و تقيه مي كرده است.نمونه هايي از اشعار او در ذيل تقديم مي گردد:اهل بيت تو سر به سر نورندبر زمين حر و بر فلك حورندوارثانند دين و علمت راحارسان گشته مر يقينت راهر كه چيزي بيافت زيشانيافت گم شد آن كس كه روي از ايشانتافت ديدم از خوان آن نفيس عربمتصل نفس كربلا به كربنشود جور بر چنان شاهيمگر از چون يزيد گمراهيبخت آن كس كه سر به خواب كشيدتيغ بر روي آفتاب كشيدبه حديث حيات پيوندتبه جگر گوشگان دلبندتبه شهيدان كربلا زفسوسبه ستم كشتگان مشهد طوسو در قصيده اي كه در مدح حضرت علي(ع) سروده، گفته است:من بسته بند توامخاك دو فرزند توامدر عهد و پيوند توامبا داغ و طوق قنبرياشعار زير در منقبت حضرت امام حسين(ع) است، اين اشعار مي رساند كه اوحدي به كربلا نيز سفر كرده و اين اشعار را در آنجا سروده است:اين آسمان صدق و درو اختر صفاستيا روضه مقدس فرزند مصطفاستاين داغ سينه اسدالله و فاطمه (عليهماالسلام) استيا باغ ميوه دل زهرا و مرتضاست (عليهماالسلام)اي ديده، خوابگاه حسين علي(ع) استاين يا منزل معالي و معموره علاستاي تن، توئي و اين صدق در لو كشفاي دل توئي، و اين گهر كان «هل اتاست »اي جسم خاك شو، كه بيابان محنت استوي چشم، آب ريز، كه صحراي كربلاستسرها برين بساط، مگر كعبه دلسترخها بر آستانه، مگر قبله دعاستاي بركنار و دوش نبي بوده منزلتقنديل قبه فلكي خاك اين هواستتو شمع خاندان رسولي براستيپيش تو همچو شمع بسوزد درون راستبر حالت تو رقت قنديل و سوز شمعجاي شگفت نيست، نشاني ازين عزاستقنديل از اين دليل كه زردست روشن استكو را حرارت از جگر ماتم شماستهر سال تازه مي شود اين درد سينهسوز سوزي كه كم نگردد و دردي كه بي دواستكار فتوت از دل و دست تو راست شداندر جهان بگوي كه اين منزلت كراست؟در آب و آتشيم چو قنديل بر سرتآبي كه فيضش از مدد آتش عناستقنديل اگر هواي تو جويد بديع نيستزيرا كه گوهر تو ز درياي «لافتي »ستزرينه شمع بر سر قبرت چو موم شدزان آتشي كه از جگر مومنان بخاستاي تشنه فرات يكي ديده باز كنكز آب ديده بر سر قبر تو دجله هاستآتش عجب كه در دل گردون نيوفتاددر ساعتي كه آن جگر تشنه، آب خواستشمشير تا زبدگهري در تو دست بردنامش هميشه هندو و سر تيز و بي وفاستاز پيرهن كه گشت به دست حسود چاكاندر بر معاويه ديريست تا قباستفرزند بر عداوت آبا پراكند تخمخصومتي كه چنين لعنتش سزاستگرديست بر ضمير تو، زان خاكسار و مابر گورت آب ديده فشانان ز چپ و راستاز بهر كشتن تو بكشتن يزيد رالايق نبودكشتن او لعنت خداستبا دوستان خويشتن از راه دشمنيرويت گرفته از چه و خاطر دژم چراستگردون ناسزا ز شما عذرخواه شدامروز اگر قبول كني عذر او سزاستشاهان به پرسش تو ز هر كشور آمدندوانگه به بندگي تو راضي، گرت رضاستكمال الدين محمود، معروف به خواجوي كرماني(وفات 753هجري قمري)«خواجوي كرماني » از گويندگان به نام نيمه دوم قرن هفتم و نيمه اول قرن هشتم هجري است. وي از معاصران سلطان «الجايتو» (سلطان محمد خدابنده) و فرزندش سلطان «ابو سعيد بهادر» از پادشاهان تيموري بوده است.از اشعار خواجو بر مي آيد كه شيعه دوازده امامي بوده و اين درحالي است كه مرادو مرشد او شافعي مذهب بوده اند.خواجو، د رمدح خاندان رسالت اشعار بسيار دارد كه در اكثر آنها بالصراحه، به حضرت مهدي قائم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) اظهار اعتقاد كرده و ظهور مهدي راانتظار داشته است.از جمله در خلوص عقيده نسبت به امامان شيعه و در مناقب آنان گفته است:يا رب به حق آن چمن آراي لو كشفكو بود سر و خوش نظر باغ لافتييا رب به حق خلق حسن كز شمامه اشبوئي است در نسيم روان پرور صبايا رب به حق آن گل سيراب تشنه لبكورا نصيبه كرب و بلا شد به كربلايا رب به حق آن علي عالي آستانكو بود در ممالك توحيد پادشايا رب به حق خازن گنجينه هديباقر(ع) كه بود مخزن اسرار اهتدايا رب به حق جعفر صادق(ع) كه آفتابباشد چو صبح، بر نفس صدق او گوايا رب به حق موسي كاظم(ع) كه چون كليمبودي به طور قرب شب و روز در دعايا رب به حق آن علي موسويگهر گو را نهند خسرو معموره رضا(ع)يا رب به حق آن تقي متقي كه اواقطاب هفت صومعه را بود مقتدايا رب به حق شمع سراپرده تقي(ع)يعني علي نقي(ع) ، صدف گوهر تقايا رب به حق شكر شيرين عسكري(ع)كو بود طوطي شكرستان اتقايا رب به حق مهدي(ع) هادي كه چرخباشد به آستانه مرفوعش التجانمونه هاي ديگري از اشعار او:به خون حلق حسين و به حسن خلق حسنبه جد و جهد و جهاد مهاجر و انصار خون شفقدر كنار چرخ به سوك حسين(ع) دود غسقدر جگر دهر، به داغ حسن(ع) آنك بود رعد رااز غم او ناله كار وانك بود ابر را،بي رخ او گريه فن روضه تحقيق راگيسوي آن ضميران گلشن توحيد راعارض اين نسترن يافته خلد بريناز لب اين ناردان و آمده در باغ دينقامت آن نارون نيست به جز ذكرشانمفتي جان فنون نيست به جز فكرشان دوحه دل را فنندر تركيب بندي كه همه توحيد و نعت خداوند و اوصاف حضرت علي(ع) و مصائب وارده بر اهل بيت: مي باشد،گفته است:آن گوشوار عرش، كه گردون جوهريبا دامني پر از گهرش بود مشتريدرويش ملك بخش و جهاندار خرقه پوشخسرو نشان صوفي و سلطان حيدريدر صورتش معين و درسيرتش مبينانوار ايزدي و صفات پيمبريدر بحر شرع لولوي شهوار و همچو بحردر خويش غرقه گشته، ز پاكيزه گوهرياقرار كرد حر يزيدش، به بندگي خطبازداده روح امينش به چاكريلب خشك و ديده تر شده از تشنگيهلاك وانگه طفيل خاك درش خشكي و ترياز كربلا بدو، همه كرب و بلا رسيدآري همين نتيجه دهد ملك پروريو در قصيده اي هم گفته است:ذكر غبار درگه آن مير هاشميشاهان سر فراز، بر افسر نوشته انددر گوش ما مدايح شبير خوانده اندبر جا ن ما مناقب شبر نوشته اندو در تركيب بندي كه باز، در نعت سلطان انبياء و مناقب ائمه عليهم السلام سروده مي گويد:به حلق تشنه آن رشك غنچهسيراب كه رخ به خون جگر شويداز غمش عناب شه دو مملكت و شهسوارنه مضمار مه دوازده برج و امام شش محرابفروغ جان رسول و چراغ چشم بتولبهار عشرت و نوباوه دل اصحاب حديثمقتل او گر به گوش كوه رسد شود ز خون دلاجزاي او عقيق مذاب و گر سپهر بردنام آتش جگرش كند به اشك چو پروينستارگان را آب به كربلا شد و كرب و بلابه جان بخريد گشوده بالو ازين تيره خاكدان بپريد

پاورقي

دانشنامه هاي حوزه علميه

محمد قاسم هاشمي