بازگشت

ادبيات عاشورا1


ابن يمين فريومدي(وفات 769 هجري)ابن يمين شيعه اثني عشري بوده و از قصائد غرا كه در مدح خاندان رسالت و ائمه اثني عشرعليهم السلام سروده، حسن عقيدت و صفاي سيرتش نمايان است. ابن يمين معاصر اميران سربداري و مداح آنان بوده است.ابن يمين از ميان شعرا به خصوصيتي ممتاز است و آن اين كه مداحي هاي او را بر خلاف مدائح شعراي ديگر، جايزشمرده اند، زيرا سلاطين و امراي سربداري علاوه بر شيعه بودن، به خاطر آن كه قشون شكست ناخوردني مغول را شكست داده و ريشه آنان را پس از تسلط طولاني شان، از ايران كنده و سيطره و سطوت رعب آور آنان را، از دلها زائل ودرهم كوبيده اند، شايسته هرگونه ستايش و سزاوار هر نوع حمدي بوده اند.امراي سربداران درحالي كه در دستي قائمه شمشير داشتند، با دست ديگر، به ترويج تشيع كه خود يكي از رموز واسرار بقاء و دوام و اساس استقلال و قوميت ايران و مايه فخر و مباهات ما ايرانيان است، كوشش داشته اند.نمونه هايي از اشعار او:مقتداي اهل عالم چون گذشت از مصطفيابن عم مصطفي را دان، علي مرتضيبه حق چار محمد به عز چهار عليبه حرمت دو حسن مقتداي جمله جهانبه يك حسين و به يك جعفر و به يك موسيكه بنده ابن يمين را، ز بند غم برهان كيستنداولاد او، اول حسن وانگه حسينآن كه ايشان را نبي فرمود، امام و مقتدابنده اين هر دو مخدوميم در ديوان شرعمي كنم ثابت به حكم مصطفياين مدعاچون گذشت از مرتضي اولاد اورادان امام اولين زيشان حسن، وانگه شهيد كربلاناصر بخارائي (وفات 773 هجري)ناصر از معاريف شعراي قرن هشتم هجري و مسلماني با ايمان و پاك اعتقاد بوده است و ظاهرا شيعه اثني عشري بوده چرا كه در اشعارش، مكرر حضرت علي(ع) و اولاد و احفاد او و خاندان رسول اكرم(ص) را ستوده است، ازجمله، در شش مورد از امام حسن مجتبي(ع) و هفت مورد از حضرت امام حسين(ع) به نيكي ياد كرده و در مدح آنان سخن گفته است و از مصائبي كه بر آنان وارد شده و حقوقي كه از آنان ضايع گرديده، ندبه و اظهار تاسف كرده است.بايد دانست كه در قرن هشتم، اهل سنت نيز غالبا به پيشوايان شيعه كم و بيش اعتقادي يافته بودند و به آنان حرمت مي نهادند و گاه زبان به مدح و منقبت آنان مي گشودند:كوردلي كو گزيد، دار فنابر بقا كرد سراي سرور در سربيت حزن كشته يكي را به زهرغم زده و تلخ كام خسته يكي را به تيغتشنه لب و ممتحن گل شكفد در بهارسرخ ز خون حسين سبزه برآيد ز خاكسبز به زهر حسن در غم شاه عربخاطر من گوئيا موي سر زندگي استو در يك شعر معما گويد:سر يزيد بيفكن به زير پاي حسينبه بيست روز بيرون آر، اين معما راسلمان ساوجي (وفات 778هجري)سلمان از شعراي بزرگ قرن هشتم و در رديف قصيده سرايان درجه اول ايران است. وي معاصر حافظ و خواجوي كرماني مي باشد. سلمان شيعه اثني عشري بوده است.به هنگام زيات مرقد حضرت امام حسين(ع) در كربلا سروده است:خاك و خون، آغشته لب تشنگان كربلاستآخر اي چشم بلا بين، جوي خونپايت كجاستجز به چشم و چهره مسپر خاك اين دركان همه نرگس چشم و گل رخسار آل مصطفاستاي دل بي صبر من، آرام گير اينجا دميكاندرين جا منزل آرام جان مرتضاستاين سواد خوابگاه قره العين علي استوين حريم بارگاه كعبه عز و علاستروضه پاك حسين است آنكه مشگين زلفحور خويشتن را بسته بر جاروب اين جنت سراستزاب چشم زايران روضه اش «طوبي لهم »شاخ طوبي را به جنت قوت نشو و نماست

محمد قاسم هاشمي