بازگشت

عامر بن مسعود


مردم کوفه چون فرستادگان ابن زياد را نپذيرفتند و جانشين او عمرو بن حريث را معزول ساخته و برکنار نمودند، آنگاه اجتماع کرده و گفتند: کسي را بر خود امير گردانيم تا خليفه معلوم گردد، بعضي پيشنهاد عمر بن سعد را براي امارت دادند، زنان قبيله ي همدان در حالي که بر امام حسين عليه السلام گريه مي کردند آمدند و مردان آنها هم در حالي که شمشير حمايل کرده بودند بر گرد منبر کوفه طواف کردند، محمد بن اشعث گفت: مطلبي رخ داد غير از آنچه ما مي خواستيم. لذا بر عمر بن مسعود بن اميه اجتماع نمودند، او را امير خود نمودند، و مردم کوفه با او بيعت کردند و براي


عبدالله بن زبير نوشتند، عبدالله بن زبير او را بر امارت کوفه نصب کرد [1] .


پاورقي

[1] کامل ابن ‏اثير 143 /4.