بازگشت

بهترين اعمال


مرحوم آية اللّه سيد محمد حسين شيرازي نوه مرحوم آية اللّه العظمي ميرزاي شيرازي بزرگ بعد از وارد شدن به ايران و مسدود شدن راه عراق در اثر جنگ جهاني دوم به اينجا آيد براي خانواداش كه در نجف بودند، فوق العاده ناراحت مي شود مراجعه مي كند به كسي كه ارتباط با ارواح بر قرار مي كرده نه به وسيله هيپنوتيزم .... دو سؤ ال مي كند مطابق باواقع جواب مي آيد، علاقمند مي شود، سؤ ال سوّم مي كند بهترين عمل براي سفر آخرت چيست ؟

بعد ازموعظه ها چنين جواب مي آيد بهترين عمل براي سفر آخرت زيارت عاشورا است ، بدين جهت مرحوم آية اللّه سيد محمد حسين شيرازي تا آخر عمر ملتزم و مداوم به زيارت عاشورا بود.(48)


پاورقي

48- آثار، ص 95