بازگشت

بنده آزاد كردن


((ابو سعيد مدائني ))،مي گويد:

محضر حضرت ابو عبداللّه (ع ) عرض كردم :

فدايت شوم ، آيا به زيارت قبر فرزند رسول خدا(ص ) بروم ؟

حضرت فرمودند: بلي ، اي اباسعيد و زيارت قبر فرزند رسول خدا(ص ) كه پاكيزه ترين پاكيزه گان و نيكوكارترين نيكوكاران هست برو و وقتي آن حضرت را زيارت كردآزاد كردن بيست و پنج بنده را مي نويسد. (65)


پاورقي

. 65- ترجمه كامل الزيارات ص 546.