بازگشت

پنجاه حج


((مسعدة بن صدقه ))، وي مي گويد:

محضر مبارك حضرت ابي عبداللّه عرض كردم ، براي كسي كه قبر حضرت امام حسين (ع ) را زيارت كند چه اجر و ثوابي است ؟ حضرت فرمودند:

ثواب يك حجّي كه با رسول خدا بجا آورند مي باشد.

راوي مي گويد: محضرش عرضه داشتم : فدايت شوم ، ثواب يك حجّ با رسول خدا(ص ) ؟!! حضرت فرمودند: بلي بلكه ثواب دو حجّ .

راوي مي گويد: عرض كردم : فدايت شوم ، ثواب دو حجّ؟

امام (ع ) فرمودند: بلي بلكه ثواب سه حجّ و پيوسته تعداد حجّها را حضرت اضافه مي كردند تا به ده حجّ رسيدند. عرض كردم : فدايت شوم ، ثواب ده حجّ با رسول خدا(ص ) ؟!! امام (ع ) فرمودند: بلي بلكه ثواب بيست حجّ. عرض كردم : فدايت شوم ، ثواب بيست حجّ ؟! پس پيوسته پنجاه تا رسيد و ديگر سكوت اختيار فرمودند. (62)


پاورقي

62- ترجمه كامل الزيارات ص 542.