بازگشت

بدون تكبر


((عبداللّه بن ميمون قداح ))، از حضرت ابي عبداللّه (ع ) مي گويد:

محضر مبارك امام (ع ) عرض كردم :

كسي كه به زيارت قبر حضرت حسين بن علي (عليه السلام ) برود در حالي كه عارف به حق آن جناب بوده و زيارتش بدون تكبر و نخوت باشد ثوابش چيست ؟

حضرت فرمودند: هزار حج مقبول و هزار عمره پذيرفته شده برايش مي نويسند و اگر شخص شقي باشد او را سعيد قلمداد مي نمايند و پيوستهعزّوجلّ غوطه مي خورد. (45)


پاورقي

45- ترجمه كامل الزيارات ص 474