بازگشت

احسان به اهلبيت


((عبداللّه بن عبدالرحمن اصم )) نقل كرده : حديث گفت براي ما ((معاذ))، از ((ابان ))،كه گفت : از او شنيدم كه مي گفت : حضرت ابوعبداللّه (ع ) فرمودند: كسيكه به زيارت قبر ((حضرت ابا عبداللّه الحسين (ع ))) رود محققا به رسول خدا و به ما اهل بيت احسان نموده و غيبتش جايز نبوده و گوشتش بر آتش حرام است و در مقابل هر يك درهمي كه انفاق كرده خداوند متعال انفاق اهالي و سكنه ده هزار شهرهائي كه در كتابش مضبوط و معلوم است را به او اعطاء مي فرمايد، و بدنبال آن حوائج و نيازمندي هايش را روا مي فرمايد، و آنچه را كه از خود باقي گذارد حقتعالي حافظ آنها است و در خواست و سؤ ال چيزي از خدا نمي كند مگر آنكه باري تعالي اجابتش مي فرمايد اعم از آنكه سريع و بدوبا تاءخير و مهلت آنرا برآورده نمايد. (15)
پاورقي

15- ترجمه كامل الزيارات ص 414.