بازگشت

تأ ثّر از اينكه هر روز زيارت عاشورا را نخواندم


عالم جليل آقاي شيخ عبدالهادي حائري مازندراني از والد خود مرحوم حاجي ملاّ ابوالحسن نقل كرده كه من حاجي ميرزا علي نقي طباطبايي را بعد از رحلتش به خواب ديدم و به او گفتم : آرزويي داري ؟

گفت : يكي و آن اين است كه چرا در دنيا هر روز زيارت عاشورا نخواندم .

و رسم سيد اين بود كه در دهه محرم زيارت عاشورا مي خواند نه در تمام سال و لذا افسوس مي خورد كه چرا تمام سال نمي خواندم .(6)


پاورقي

6- زبدة الحكايات ، عبدالمحمد لواساني : ص 235