بازگشت

باران به دعاي امام حسين عليه السلام


مدتي كوفه از باران رحمت محروم بود؛ از اينرو كوفيان نزد علي عليه السلام آمده و از حضرت خواستند كه از خداوند متعال باران طلب كند. حضرت علي عليه السلام اين كار مهم را بر عهده امام حسين عليه السلام گذارد؛ از اينرو امام حسين عليه السلام به پا خاست و بعد از حمد و ثناي الهي و درود بر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: اللهم ! معطي الخيرات و منزل البركات ! ارسل السماء علينا مدرارا واسقنا غيثا مغزارا واسعا غدقا مجلا سحا سفوحا فجاجا تنفس به الضعف من عبادك و تحيي به الميت من بلادك . آمين رب العالمين !

بارالها! اي بخشنده خيرات و فرود آورنده بركات ! باران سرشار بر ما بباران و ما را با باراني فراگير، انبوه ، پردامنه ، پيوسته و مستمر، روان و فرو رونده در زمين عطا فرما كه ناتواني را از بندگانت برداشته و زمين هاي مرده خود را زنده سازي . آمين اي پروردگار هستي !

دعاي حضرت تمام نشده بود من تعجل لاخيه خيرا، وجده اذا قدم عليه غدا . (32)

كسي كه در رساندن خير و نيكي به برادرش شتاب ورزد، آن نيكي را فردا (قيامت ) كه بر آن وارد مي شود، خواهد يافت .


پاورقي

32- كشف الغمه 2/29 و بحار الانوار 78/121.