بازگشت

آزمودن امام حسين (ع) توسط اعرابي


فخر الساجدين فرمود: عربى به قصد ملازمت امام حسين عليه السلام به مدينه آمد و در بين راه با همسرش مباشرت كرد و قبل از غسل خدمت آن حضرت آمد، و منظورش امتحان بود، چون نظر حضرت به او افتاد فرمود: اي برادر عرب شرم نمى كنى با اين حال نزد امام زمان خود مى آيى؟

عرض ‍ كرد: چه حالى؟

حضرت فرمود: با همسرت در راه، در فلان موضع مباشرت نمودى اكنون اينجا جنب ايستاده اى؟

عرض كرد: يابن رسول الله، غرضم معلوم شد و مدعايم حاصل،

اشهد انك ابن رسول الله صلى الله عليه و آله و وصيه و از مجلس بيرون رفت و بعد از غسل برگشت و پاسخ مسائل مشكل خود را از آن حضرت پرسيد.