بازگشت

آداب همراه داشتن تربت سيدالشهدا


1 در روايت است كه حوريان بهشت چون يكي از ملائكه را مي بينند كه از براي انجام كاري به زمين مي آيد به او التماس مي كنند كه براي ما تسبيح و تربت قبر امام حسين عليه الهديه بياور.

(37) 2 نقل شده است كه شخصي گفت :

حضرت امام رضا عليه السلام براي من از خراسان بسته متاعي فرستاد، چون گشودم در ميان آن خاكي بود.

از آورنده آن پرسيدم كه اين خاك چيست ؟

گفت : خاك قبر امام حسين است و هرگز آن حضرت از جامه و غير جامه چيزي به جايي نمي فرستد مگر آنكه اين خاك را در ميان آن مي گذارد و مي فرمايدبلاها به اذن و مشيّت خدا.

(38) 3 امام صادق عليه السلام به ابوحمزه ثمالي فرمود:

از تربت قبر امام حسين عليه السلام مي توان شفا كرد (از خاكي بردارند كه از ميان قبر تا چهار فرسخ فاصله باشد) پس بگير از آن خاك كه شفاي هر درد است و سپري است براي دفع هر چه از آن مي ترسي و هيچ چيز با آن برابري نمي كند از چيزهايي كه از آن طلب شفا مي كنند به غير از دعا.

چيزي كه آن را فاسد مي كند آن است كه در ظرفها و جاهاي بد مي گذارند و نيز كم بودن يقين كساني كه بدان معالجه مي كنند.

هر كس يقين داشته باشد كه اين خاك از براي او شفاست هر گاه معالجه به آن كند او را كافي خواهد بود و محتاج به داروي ديگري نخواهد شد.

آن تربت را شياطين و كافران جن فاسد مي كنند؛ چون حسد مي برند فرزندان آدم را بر آن و خود را به آن مي مالند.

به طوري كه بيشتر نيكي و بوي خوش آن بر طرف مي شود و هيچ تربت از حاير قبر امام حسين عليه السلام بيرون نمي آيد مگرمهيا مي شوند از براي آن تربت ، آنقدر كه ايشان را به غير از خدا نمي تواند بشمرد و آن تربت دردست صاحبش است و ايشان خود را بر آن مي مالند وملائكه نمي گذارند ايشان را كه داخل حايرشوند. اگر تربت از شرّ اينها سالم بماند هر بيمار را كه به آن معالجه نمايند در آن ساعت شفا مي يابد.

پس چون تربت را برداري پنهان كن و نام خدا را بر آن بسيار بخوان و شنيده ام كه بعضي از آنها كه تربت را بر مي دارند آن مي شمارند.

(39) 4 در روايت است كه سجده به تربت امام حسين عليه السلام هفت حجاب را پاره مي كند؛ يعني باعث قبولي نماز مي شود و مشهور ميان علما آن است كه خوردن خاك ، مطلقاً جايز نيست مگر تربت مقدّس امام حسين عليه السلام به قصد شفا.

كه اندازه آن به قدر درشتي عدسي باشد كه دردهپس از آن آب بخورد.

(40) امام خميني تربت امام حسين عليه عنوان شفا مي خورد. (41)


پاورقي

37- مفاتيح الجنان : ص 947 به بعد. 38- مأ خذ پيشين ، همانجا. 39- همان مأ خذ، همانجا. 40- مأ خذ سابق ، ص 947 به بعد. 41- پيام انقلاب : ش 60، به نقل از حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني