بازگشت

مبارزه ي عمران مذحجي


پس از او، عمران بن عبدالله مذجحي [1] روي به کار زار کرده، دمار از روزگار آن کفار بر آورده و آخر الأمر به ضربت مسلم ضبابي و عبدالله بجلي به سراي جاويد شتافت. [2] .پاورقي

[1] در بحارالانوار آمده: عمير بن عبدالله مذحجي.

[2] بحارالانوار: 1845 و 19.