بازگشت

با دو بازوبا دو بازو گفت: تا در اين تنيد

شاخ سرو و شاخ شمشاد منيد
ليک، بايد از دم تيغ خسان

شاخه ي مرجان شويد و ارغوان
تا نپردازيد از حالي به حال

کي مهيا ميشود سير کمال؟

اين قدر کوشيد تا آنکه مگر

پيشتر افتيد در ميدان ز سر
پيش دستي در جدال مشرکين

پيش افتادن بود در راه دين

صابر همداني