بازگشت

اين كشته فتاده به هامون حسين توست


همچنان که بر يک کتاب مهم علمي و ديني مانند «اصول کافي » يا «رسائل ومکاسب » شيخ انصاري و «کفاية الأصول » آخوند خراساني ، شروح زيادي نوشته شده است ، در استقبال از «ترکيب بند محتشم کاشاني » هم شعرهايي سروده شده است که در حقيقت شرح و حاشيه اي است بر سروده هاي جان سوز اين شاعر دل سوخته شيعي . واينک نمونه هايي از آن را که مانند، بند نهم از دوازده ترکيب بند محتشم به نظم کشيده اند، زمزمه مي کنيم :اين کشته فتاده به هامون حسين توست

وين صيد دست و پا زده در خون حسين توستاين ماهي فتاده به درياي خون که هست

زخم ستاره بر تنش افزون حسين توستاين رفته سر به نيزه اعدا حسين توست

اين مانده بر زمين تن تنها حسين توستاين آهوي حرم که تن پاره پاره اش

در خون کشيده دامن صحرا حسين توستاين لاله گون عمامه که در خلد بهر او

معجر کبود ساخته زهرا حسين توستاين لاله زار ساخته هامون ، حسين توست

اين کرده خاک ، ماريه گلگون ، حسين توستاين نوح کشتي امده نزديک جوديش

بشکسته و نيامده بيرون ، حسين توستاين يوسف فتاده به چنگال گرگ غم

پيراهنش دريده و پر خون ، حسين توستاين کشته نهان شده در خون حسين توست

وين جسم چاک ناشده مدفون ، حسين توستاين تشنه فرات که شد تشنه لب شهيد

وز ديده راند دجله و جيحون ، حسين توستاين رهنماي با دل و دانش که عقل پير

اندر مصيبتش شده مجنون ، حسين توستاين پاره پاره پيکر بي سر، حسين توست

اين کشته کومراست برادر، حسين توستاين سرخ رو ز خون شهادت که در غمش

زهرا سياه ساخته معجر، حسين توستاين فخر سرروان ، که به قهر از قفا سرش

ببريده شمر شوم بد اختر، حسين توستاين لؤلؤتر و دُر گلگون حسين توست

وين خشک لعل غرقه در خون حسين توستاين هادي عقول که در وادي غمش

عقل جهانيان شده مجنون حسين توستاين صيد خون تپيده به صحرا حسين توست

وين مرغ تير خورده بر اعضاء حسين توستاين مرهم جراحت دل ها که از ستم

بگذشته درد او زمداوا حسين توستاين سرو باغ فاطمه کز تيشه ستم

افتاده نخل قامتش از پا حسين توستاين شاه صبر پيشه غم پرور شکيبا

کز ما ربوده صبر و شکيبا حسين توستاين بنده خدا و عاشق بي چون حسين توست

قلبش دريده و غرقه دريا خون حسين توستسردار سر به نيزه و تن به دير و تنور

زخم هاي قلب او شده از تن برون حسين توست