بازگشت

اي مشگ!


اي اشک! عقده هاي مرا در گيو مريز

اي تير! آب چشم منست اين، فرو مريزدر خيمه، کودکان به عذابند از عطش

اي مشگ زخمدار! مرا آبرو مريز!
حسين اسرافيلي