بازگشت

اي آب!


اي تير! سوي مشگ من، اينسان بلا مريز

بر من ببار، بهر خدا آب را مريز!هر چند مشگ و دلم را دريده است

اي آب! همتي کن و، تا خيمه ها، مريز!
حسين اسرافيلي