بازگشت

اهميت سوگواري براي سالار شهيدان
بر حسين و مصيبت آنها

سوگوارست هر زمان دنياچون که ياد آور شهيدان است

چشم دنيا هميشه گريان استليک در داستان کرب و بلا

مکتبي هست روز عاشورامکتبش جاي عشق و ايثار است

در مرامش تلاش ، بسيار استروز آزادگي ست ، عاشورا

معني زندگي ست ، عاشورابر حسين راست اين چنين منصب

نام سالار دين گرفت ، لقباز همين روز او نشان دارد

زندگاني جاودان داردگريه ، معني سوگواراي نيست

معني اش اشک و آه وزاري نيستاو نمرده ست و هم نخواهد مرد

چون به خون رنگ ننگ را بِسْتُردتو نظر کن به کارهاي حسين

مويه کم کن تو از براي حسينتو گمان کرده اي به سوز و گداز

درب جنت شود به رويت بازگر که شاگرد مکتبي حالا

داخل اين کلاس عشق ، بيااولين درس از رسول خداست

آخرين درس مکتب ، عاشوراستدومين درس از علي باشد

مکتب از نور او جلي باشدسومين مکتب است عاشورا

موجدش ، خون ِ سيدالشهداليک در آن دروس بسيار است

صبر وعشق و وفا وايثار استهر کدامين دروس بس نيکوست

درس اول خداشناسي اوستهر که کار خداست ، معيارش

خدمت خلق مي شود کارشديگر آن که حسين در هر کار

چون نداده به کار خويش ، شعاراو فداکار و با شهامت بود

درس اين دوره اش شجاعت بودبا خدا بود چون به راز و نياز

درس ميداد او به وقت نمازمظهر پاکي و امامت بود

معني صبر و استقامت بودگر چه دنياست سوگوار حسين

ليک بايد کنيم کار حسين
اقدس كاظمي