بازگشت

اهداف و دستاوردهاي عاشورا
چون هدف هاي پاک داشت حسين

عزتش را نگاه داشت حسينهدف اولش رضاي خداست

استنادم به روز عاشوراستهدف ديگرش که بُد برتر

امر به معروف ونهي از منکروي ز آزادگي سخن سر داد

چون که بود او مخالف بيداداو که فرزند دادخواهي بود

راه انديشه پدر پيمودروي گردان ز ظلم و استبداد

با چنين ايده او نمود، جهادبر عقيده چو استوار بماند

جان شيرين به راه يزدان داد
اقدس كاظمي