بازگشت

امشب شهادت نامه عشاق امضاء مي شود
اين شب از زيباترين شب هاي ماست

ليلة القدر و شب اسراي ماستبعد از اين شب روز ما را شام نيست

تا به کوي وصل جز يک گام نيستبا نگار دلستان ميعاد ماست

امشب اي ياران شب ميلاد ماستسوي محراب نيايش رو کنيد

با زلال اشک شست و شو کنيدفاني اندر بحر عاشورا شدم

قطره بودم حاليا دريا شدمچيست عاشورا بهاري بي خزان

جايگاهي برتر از وهم و گمانچيست عاشورا فروغي بي زوال

خلوت ديدار و ميعاد وصالچيست عاشورا تجلي گاه عشق

عرصه اشراف شاهنشاه عشقشب عاشورا بود امروز نه روز محشر است

شور امشب شور محشر نيست شور ديگر استشام عاشورا بود امشب که خيل کوفيان

حلقه سان دور خيام عترت پيغمبر استنوجوانان ز جان بگذشته امشب در وداع

آن يکي با خواهر و آن ديگري با مادر استامشب شب وصال است روز فراق فرداست

در پرده حجازي شور عراق فرداستامشب نواي تسبيح از شش جهت بلند است

فرياد و احسينا تا نُه رواق فرداستامشب نشسته مولا بر رفرف عبادت

پيمودن ره عشق روي براق فرداستامشب شه شهيدان آماده رحيل است

ديدار روي جانان يوم التلاق فرداست