بازگشت

امسال بهار رنگ ماتم دارد


امسال بهار رنگ ماتم دارد

هر لاله به ديده اشک شبنم داردآميخته با غم است هر خنده شوق

عيد است ولي شور محرّم داردامسال بهار رنگ ماتم دارد

هر لاله به ديده اشک شبنم داردآميخته با غم است هر خنده شوق

عيد است ولي شور محرّم دارد
سخا اصفهاني