بازگشت

امام حسين الگوي مبارزه با ظلم و استكبار
آري اين جاست اقتدار حسين

اين بُوَد رمز اعتبار حسينبعدِ مرگ ِ معاويه که يزيد

نامه اي داد از براي وليدکه يزيد از وليد اين را خواست

کز حسين علي کند درخواستتا که در امر اقتدار يزيد

دست بيعت دهد به کار يزيدنامه را ديد و تا که خواند، وليد

نقشه خويش را شبانه کشيدگشت از متن نامه چون نگران

کس فرستاد جانب مروانبه سکه گرديده بود با غم جفت

راز گفتار را به مروان گفتتا که مروان نمود رو به وليد

نقشه اش را ز روي حيله کشيدگفت موضوع کار هست خطير

راه اين کار را به شب برگيرکس فرستاد در سراي حسين

داد پيغام از براي حسينکه شبانه به نزد ما آييد

مشکلي هست ، روي بنماييدکه حسين آگه است از دعوت

پايه دعوتش بُوَد بيعتخواست از ياوران دين پيما

تا به شمشير رو کنند آن جاتا حسين ، جانب عدو گردد

گر که با حيله رو به رو گرددياوران جملگي به پا خيزند

خون آن خصم را فرو ريزندشد حسين علي به سوي وليد

نقشه ، بيعت بُوَد براي يزيدگشت مطرح چو موضوع بيعت

داد پاسخ وي از سر نفرتگفت بيعت به شام تار، اين جا؟!

در چنين وقت شب ، چرا به خفا؟!صبر کن تا که بُگذرد اين شام

ساز کن جمعي از خواص و عوامبعد، از من بخواه در آن جا

دست بيعت برم به سوي شماکه وليد اين سخن نمود، قبول

از حسين يادگار پاک رسولليک مروان چو اين سخن بشنيد

نظر انداخت او به سوي وليدگفت امشب ز او مدار تو دست

بايد اين راه را همين جا بستهست شايسته تا به هر زحمت

يا بُکش يا بگير از او بيعتکه حسين علي خروشان شد

سوي آنان چو شير غضبان شدگفت گويي تو، زاده زرقا

که بريزند خون من اين جاچرخ بازوي من نبسته هنوز

وا گذاريد اين عمل در روزاي پليد شرور ننگت باد

هستي هر دوره عامل بيدادگفت و خارج شد از چنان ايوان

روي بنمود بر همه يارانپشت پا بر مقام دنيا زد

مشت هم بر دهان آنها زدآري اينجاست اقتدار حسين

عزت و نام و افتخار حسينهست الگو حسين در هر کار

در نبردِ به ظلم و استکبار
اقدس كاظمي