بازگشت

اصغر


اين از اسرار دست نيافتني است

تنها اين را مي دانم

كه تو مي دانستي

اصغر جز از نوك سه شعبه سيراب نخواهد شد

اما چگونه رضا به اين شدي؟

چه مي گويم

....

اين از اسرار است

گويا از ديد تو

اصغر نيز قطره اي است

كه براي ماندن بايد به دريا برسد

اين نهايت دلسوزي تو بود براي اصغر كوچك

اگر او ذبيح پدر بود

تو ذبيح الله بودي

و اين فرهنگ توست

كه بايد براي پاك ها فدا شد

از اين روست

كه اصغر بايد فداي آئين پدر مي شد.

عبدالحسين اطمينان زاده